МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РСМ

состојба на ден 31.12.2021 година


Кредитен рејтинг на државата според Standard & Poor’s во милиони денари или во %
Rating BB-/Stable/B
Бруто домашен производ 723,239
Инфлација 3,2%
Невработеност 15,2%
MKD/EUR 61.6270
Вкупна актива на банкарскиот сектор 638,666
Актива/БДП 88,3 %
Кредити 383,627
домаќинства 51%
правни лица 48%
нефункционални кредити 3,2 %
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност 66,3 %
Депозити 468,844
домаќинства 66%
правни лица 30%
Капитал и резерви 73,779
Адекватност на капиталот 17,31 %
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал 76,29 %
ROA 1,5 %
ROE 12,9 %
Финансиски резултат 9,150
Просечна каматна стапка на кредитите
– денарски 4,65 %
– девизни 3,46 %
Просечна каматна стапка на депозитите
– денарски 1,08 %
– девизни 0,46 %
Стапки на задолжителната резерва на банки
Обврски во:
– Домашна валута 8%
– Домашна валута со валутна клаузула 50%
– Странска валута 15%
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата 1,25%

Извор: Народна Банка на РС Македонија
Извор: Министерство за финансии
Извор: Завод за статистика

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.96 MB]

Архива

2021

Состојба на ден 31.12.2021 (ТАБЕЛА)


Кредитен рејтинг на државата според Standard & Poor’s во милиони денари или во %
Rating BB-/Stable/B
Бруто домашен производ 723,239
Инфлација 3,2%
Невработеност 15,2%
MKD/EUR 61.6270
Вкупна актива на банкарскиот сектор 638,666
Актива/БДП 88,3 %
Кредити 383,627
домаќинства 51%
правни лица 48%
нефункционални кредити 3,2 %
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност 66,3 %
Депозити 468,844
домаќинства 66%
правни лица 30%
Капитал и резерви 73,779
Адекватност на капиталот 17,31 %
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал 76,29 %
ROA 1,5 %
ROE 12,9 %
Финансиски резултат 9,150
Просечна каматна стапка на кредитите
– денарски 4,65 %
– девизни 3,46 %
Просечна каматна стапка на депозитите
– денарски 1,08 %
– девизни 0,46 %
Стапки на задолжителната резерва на банки
Обврски во:
– Домашна валута 8%
– Домашна валута со валутна клаузула 50%
– Странска валута 15%
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата 1,25%

Извор: Народна Банка на РС Македонија
Извор: Министерство за финансии
Извор: Завод за статистика

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.96 MB]