МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РСМ

табела


30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024
Макроекономски показатели и банкарскиот систем на Република Северна Македонија со состојба на ден во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во %
Девизни резерви (единици во милиони евра) 4,189.7 3,901.72 4,538.45 4,287.1
Бруто домашен производ (единици во милиони денари) +1.1% +1.2% +0.9%
Инфлација 13,6% 11,5% 9,4% 3,4%
Невработеност 13,1% 12,8% 13,1%
MKD/EUR 61.632 61.502 61.495 61.495
Вкупна актива на банкарскиот сектор 699,060 703,789 746,739 738,938
Кредити 430,213 432,312 440,560 444,977
– домаќинства 222.303(52%) 225.537(52%) 229.404(52%) 232.313(52%)
– правни лица 209.650 (47%) 208.347 (48%) 212.768 (48%) 214.268 (48%)
нефункционални кредити 2,87 % 2,82 % 2,77 % 3,06 %
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност 70,42 % 69,43 % 70,10 % 63,43 %
Депозити 509,826 516,317 539,602 534,525
– домаќинства 334.797 (66%) 334.745 (65%) 348.745 (64%) 354.741 (66%)
– правни лица 146.947 (28%) 151.004 (29%) 161.432 (30%) 150.674 (28%)
Капитал и резерви 89,731 92,561 92,510 98,096
Адекватност на капиталот 18.18 % 18.36 % 18.10 % 18.92 %
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал 77,61 % 77,61 % 78,80 % 78,80 %
ROA 2,15 % 2,33 % 2,00 % 2,34 %
ROE 17.05 % 18.27 % 16.13 % 18.23 %
Финансиски резултат 7,422 12,119 14,296 4,353
Пондерирана каматна стапка на кредити, сметководствени состојби 5.12% 5.49% 5.47% 5.50%
– денарски 5,28 % 5,70 % 5,74 % 5,90 %
– девизни 4,93 % 5,25 % 5,13 % 5,02 %
Пондерирана каматна стапка на депозити, сметководствени состојби 1.40% 1.59% 1.79% 1.80%
– денарски 1,83 % 2,04 % 2,27 % 2,28 %
– девизни 1,05 % 1,21 % 1,39 % 1,38 %
Стапки на задолжителната резерва на банки
Обврски во:
– Домашна валута 5% 5% 5% 5%
– Домашна валута со валутна клаузула 50% 100% 100% 100%
– Странска валута 19.0% 21.0% 21.0% 21.0%
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата 4.75% 6.00% 6.00% 6.30%
Основна каматна стапка на НАРОДНАТА БАНКА 6% 6.3% 6.3% 6.3%

Извор: Министерство за финансии, Завод за статистика,
Народна Банка на РС Македонија, Отсек за финансиска стабилност, согласно со препораките содржани во Водичот на ММФ за пресметка на индикаторите за финансиска стабилност и Отсек Монетарна Статистика


Кредитeн рејтинг
на РС Македонија
кој важел на денот на известување
„ББ +“, со стабилен
изглед

Агенцијата за кредитен рејтинг
„Фич“
Објавен на 07.10.2023
ББ- со стабилен
изглед

Standard & Poor’s
Објавен на 30.01.2024
„ББ +“, со стабилен
изглед

Агенцијата за кредитен рејтинг
„Фич“
Објавен на 6.04.2024

Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia) │ 7 октомври, 2023
Извор: www.nbrm.mk/ns-newsarticle-soopsteniе │ 30 јануари, 2024
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia) │ 6 април, 2024

табела


31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023
Макроекономски показатели и банкарскиот систем на Република Северна Македонија со состојба на ден во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во %
Девизни резерви (единици во милиони евра) 3.643,28 3.272,54 3,116.11 3,753.78 3,862.86 4,159.20 4,189.7 3,901.72 4,538.45
Бруто домашен производ (единици во милиони денари) 723,239 +2.4% +2.8% +2.0% +0.6% +2.1% +1.1% +1.2%
Инфлација 3,2% 7,7% 10,0% 12,4% 14,2% 16,1% 13,6% 11,5% 9,4%
Невработеност 15,2% 14,8% 14,5% 14,3% 14,4% 13,3% 13,1% 12,8%
MKD/EUR 61.6270 61.6950 61.6950 61.495 61.493 61.695 61.632 61.502 61.495
Вкупна актива на банкарскиот сектор 638,666 635,968 643,906 657,256 684,255 675,891 699,060 703,789 746,739
Кредити 383,627 393,812 404,440 411,696 422,522 419,129 430,213 432,312 440,560
– домаќинства 196.167 (51%) 199.493 (51%) 208.836 (51%) 212.017 (51%) 214.965 (51%) 217.462 (51%) 222.303(52%) 225.537(52%) 229.404(52%)
– правни лица 183.639 (48%) 190.516 (48%) 197.797 (48%) 198.210 (48%) 205.974 (48%) 203.297 (48%) 209.650 (47%) 208.347 (48%) 212.768 (48%)
нефункционални кредити 3,2 % 3,09 % 3,24 % 3,31 % 2,89 % 2,85 % 2,87 % 2,82 % 2,77 %
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност 66,3 % 66,4 % 65,97 % 67,61 % 69,38 % 71,10 % 70,42 % 69,43 % 70,10 %
Депозити 468,844 454,700 455,635 469,603 493,955 490,137 509,826 516,317 539,602
– домаќинства 309.051 (66%) 305.135 (67%) 307.662 (67%) 313.420 (67%) 323.084 (66%) 326.468 (67%) 334.797 (66%) 334.745 (65%) 348.745 (64%)
– правни лица 142.478 (30%) 131.825 (29%) 122.783 (27%) 130.519 (28%) 142.629 (29%) 134.347 (28%) 146.947 (28%) 151.004 (29%) 161.432 (30%)
Капитал и резерви 73,779 76,626 79,655 82,731 84,361 87,996 89,731 92,561 92,910
Адекватност на капиталот 17,31 % 17 % 17.30 % 17.71 % 17.72 % 18.04 % 18.18 % 18.36 % 18.10 %
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал 76,29 % 76,29 % 76,29 % 76,29 % 77,72 % 77,72 % 77,61 % 77,61 % 78,80 %
ROA 1,5 % 1,6 % 1,71 % 1,66 % 1,46 % 2,23 % 2,15 % 2,33 % 2,00 %
ROE 12,9 % 14 % 14.30 % 13.72 % 12.24 % 17.58 % 17.05 % 18.27 % 16.13 %
Финансиски резултат 9,150 2,624 5,485 8,051 9,675 3,787 7,422 12,119 14,296
Пондерирана каматна стапка на кредити, сметководствени состојби 4.37% 4.30% 4.27% 4.35% 4.44% 5.04% 5.12% 5.49% 5.47%
– денарски 4,65 % 4,58 % 4,57 % 4,67 % 4,72 % 5,15 % 5,28 % 5,70 % 5,74 %
– девизни 4,02 % 3,96 % 3,91 % 3,98 % 4,12 % 4,91 % 4,93 % 5,25 % 5,13 %
Пондерирана каматна стапка на депозити, сметководствени состојби 0.74% 0.70% 0.67% 0.70% 0.86% 1.11% 1.40% 1.59% 1.79%
– денарски 1,08 % 1,03 % 1,03 % 1,06 % 1,26 % 1,50 % 1,83 % 2,04 % 2,27 %
– девизни 0,45 % 0,44 % 0,40 % 0,42 % 0,55 % 0,79 % 1,05 % 1,21 % 1,39 %
Стапки на задолжителната резерва на банки
Обврски во:
– Домашна валута 8% 8% 6.5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
– Домашна валута со валутна клаузула 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 100%
– Странска валута 15% 15% 16.5% 18.0% 19.0% 19.0% 19.0% 21.0% 21.0%
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата 1,25% 1,25% 1,25% 2% 4.75% 4.75% 4.75% 6.00% 6.30%
Основна каматна стапка на НАРОДНАТА БАНКА 1,25% 1,25% 2% 3% 4.75% 5.50% 6% 6.3% 6.3%

Извор: Министерство за финансии, Завод за статистика,
Народна Банка на РС Македонија, Отсек за финансиска стабилност, согласно со препораките содржани во Водичот на ММФ за пресметка на индикаторите за финансиска стабилност и Отсек Монетарна Статистика


Кредитeн рејтинг
на РС Македонија
кој важел на денот на известување
Rating BB-/Stable/B
Standard & Poor’sОбјавен на 23.08.2021
‘BB-/B’ Ratings Affirmed;
Outlook Stable
Standard & Poor’sОбјавен на 18.02.2022
BB+ with a negative
outlook
Агенцијата
за кредитен рејтинг
„Фич“Објавен на 19.05.2022
‘BB-/B’ Ratings Affirmed;
Outlook Stable
Standard & Poor’sОбјавен на 20.08.2022
„ББ +“, со негативен
изглед

Агенцијата за кредитен рејтинг
„Фич“Објавен на 29.10.2022
„ББ -“, со стабилен
изглед

Standard & Poor’sОбјавен на 28.01.2023
„ББ +“, со стабилен
изглед

Агенцијата за кредитен рејтинг
„Фич“Објавен на 15.04.2023
„ББ -“, со стабилен
изглед

Standard & Poor’sОбјавен на 29.07.2023
„ББ +“, со стабилен
изглед

Агенцијата за кредитен рејтинг
„Фич“Објавен на 07.10.2023
ББ- со стабилен
изглед

Standard & Poor’sОбјавен на 30.01.2024

Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirect │ August 23, 2021
Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirect │ February 18, 2022
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia) │ May 19, 2022
Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirec │ August 20, 2022
Извор: Народна Банка, https://www.nbrm.mk │ 29-ти Октомври, 2022
Извор: Министерство за финансии, https://finance.gov.mk │ 29 – ти Октомври, 2022
Извор: Стандард и Пурс, Извештај на Агенција за кредитен рејтинг – Скопје │ 28 јануари, 2023
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia │ 15 април, 2023
Извор: https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-soopstenie │ 29 јули, 2023
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia │ 7 октомври, 2023
Извор: www.nbrm.mk/ns-newsarticle-soopsteniе │ 30 јануари, 2024

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - 31.12.2023

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.01 MB]

Архива

2023


31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023
Макроекономски показатели и банкарскиот систем на Република Северна Македонија со состојба на ден во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во %
Девизни резерви (единици во милиони евра) 3,862.86 4,159.20 4,189.7 3,901.72 4,538.45
Бруто домашен производ (единици во милиони денари) +0.6% +2.1% +1.1% +1.2% +0.9%
Инфлација 14,2% 16,1% 13,6% 11,5% 9,4%
Невработеност 14,4% 13,3% 13,1% 12,8% 13,1%
MKD/EUR 61.493 61.695 61.632 61.502 61.495
Вкупна актива на банкарскиот сектор 684,255 675,891 699,060 703,789 746,739
Кредити 422,522 419,129 430,213 432,312 440,560
– домаќинства 214.965 (51%) 217.462 (51%) 222.303(52%) 225.537(52%) 229.404(52%)
– правни лица 205.974 (48%) 203.297 (48%) 209.650 (47%) 208.347 (48%) 212.768 (48%)
нефункционални кредити 2,89 % 2,85 % 2,87 % 2,82 % 2,77 %
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност 69,38 % 71,10 % 70,42 % 69,43 % 70,10 %
Депозити 493,955 490,137 509,826 516,317 539,602
– домаќинства 323.084 (66%) 326.468 (67%) 334.797 (66%) 334.745 (65%) 348.745 (64%)
– правни лица 142.629 (29%) 134.347 (28%) 146.947 (28%) 151.004 (29%) 161.432 (30%)
Капитал и резерви 84,361 87,996 89,731 92,561 92,510
Адекватност на капиталот 17.72 % 18.04 % 18.18 % 18.36 % 18.10 %
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал 77,72 % 77,72 % 77,61 % 77,61 % 78,80 %
ROA 1,46 % 2,23 % 2,15 % 2,33 % 2,00 %
ROE 12.24 % 17.58 % 17.05 % 18.27 % 16.13 %
Финансиски резултат 9,675 3,787 7,422 12,119 14,296
Пондерирана каматна стапка на кредити, сметководствени состојби 4.44% 5.04% 5.12% 5.49% 5.47%
– денарски 4,72 % 5,15 % 5,28 % 5,70 % 5,74 %
– девизни 4,12 % 4,91 % 4,93 % 5,25 % 5,13 %
Пондерирана каматна стапка на депозити, сметководствени состојби 0.86% 1.11% 1.40% 1.59% 1.79%
– денарски 1,26 % 1,50 % 1,83 % 2,04 % 2,27 %
– девизни 0,55 % 0,79 % 1,05 % 1,21 % 1,39 %
Стапки на задолжителната резерва на банки
Обврски во:
– Домашна валута 5% 5% 5% 5% 5%
– Домашна валута со валутна клаузула 50% 50% 50% 100% 100%
– Странска валута 19.0% 19.0% 19.0% 21.0% 21.0%
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата 4.75% 4.75% 4.75% 6.00% 6.30%
Основна каматна стапка на НАРОДНАТА БАНКА 4.75% 5.50% 6% 6.3% 6.3%

Извор: Министерство за финансии, Завод за статистика,
Народна Банка на РС Македонија, Отсек за финансиска стабилност, согласно со препораките содржани во Водичот на ММФ за пресметка на индикаторите за финансиска стабилност и Отсек Монетарна Статистика


Кредитeн рејтинг
на РС Македонија
„ББ +“, со негативен
изглед

Агенцијата за кредитен рејтинг
„Фич“
Објавен на 29.10.2022
„ББ -“, со стабилен
изглед

Standard & Poor’s
Објавен на 28.01.2023
„ББ +“, со стабилен
изглед

Агенцијата за кредитен рејтинг
„Фич“
Објавен на 15.04.2023
„ББ -“, со стабилен
изглед

Standard & Poor’s
Објавен на 29.07.2023
„ББ +“, со стабилен
изглед

Агенцијата за кредитен рејтинг
„Фич“
Објавен на 07.10.2023
ББ- со стабилен
изглед

Standard & Poor’s
Објавен на 30.01.2024

Извор: Народна Банка, https://www.nbrm.mk │ 29 Октомври, 2022
Извор: Министерство за финансии, https://finance.gov.mk │ 29 Октомври, 2022
Извор: Стандард и Пурс, Извештај на Агенција за кредитен рејтинг – Скопје │ 28 јануари, 2023
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia │ 15 април, 2023
Извор: https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-soopstenie │ 29 јули, 2023
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia │ 7 октомври, 2023
Извор: www.nbrm.mk/ns-newsarticle-soopsteniе │ 30 јануари, 2024

31.12.2023 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.01 MB]

30.9.2023 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [610.10 KB]

30.6.2023 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.56 MB]

31.3.2023 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.93 MB]

2022


31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022
Макроекономски показатели и банкарскиот систем на Република Северна Македонија со состојба на ден во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во %
Девизни резерви (единици во милиони евра) 3.643,28 3.272,54 3,116.11 3,753.78 3,862.86
Бруто домашен производ (единици во милиони денари) 723,239 +2.4% +2.8% +2.0% +0.6%
Инфлација 3,2% 7,7% 10,0% 12,4% 14,2%
Невработеност 15,2% 14,8% 14,5% 14,3% 14,4%
MKD/EUR 61.6270 61.6950 61.6950 61.495 61.493
Вкупна актива на банкарскиот сектор 638,666 635,968 643,906 657,256 684,255
Кредити 383,627 393,812 404,440 411,696 422,522
– домаќинства 196.167 (51%) 199.493 (51%) 208.836 (51%) 212.017 (51%) 214.965 (51%)
– правни лица 183.639 (48%) 190.516 (48%) 197.797 (48%) 198.210 (48%) 205.974 (48%)
нефункционални кредити 3,2 % 3,09 % 3,24 % 3,31 % 2,89 %
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност 66,3 % 66,4 % 65,97 % 67,61 % 69,38 %
Депозити 468,844 454,700 455,635 469,603 493,955
– домаќинства 309.051 (66%) 305.135 (67%) 307.662 (67%) 313.420 (67%) 323.084 (66%)
– правни лица 142.478 (30%) 131.825 (29%) 122.783 (27%) 130.519 (28%) 142.629 (29%)
Капитал и резерви 73,779 76,626 79,655 82,731 84,361
Адекватност на капиталот 17,31 % 17 % 17.30 % 17.71 % 17.72 %
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал 76,29 % 76,29 % 76,29 % 76,29 % 77,72 %
ROA 1,5 % 1,6 % 1,71 % 1,66 % 1,46 %
ROE 12,9 % 14 % 14.30 % 13.72 % 12.24 %
Финансиски резултат 9,150 2,624 5,485 8,051 9,675
Пондерирана каматна стапка на кредити, сметководствени состојби 4.37% 4.30% 4.27% 4.35% 4.44%
– денарски 4,65 % 4,58 % 4,57 % 4,67 % 4,72 %
– девизни 4,02 % 3,96 % 3,91 % 3,98 % 4,12 %
Пондерирана каматна стапка на депозити, сметководствени состојби 0.74% 0.70% 0.67% 0.70% 0.86%
– денарски 1,08 % 1,03 % 1,03 % 1,06 % 1,26 %
– девизни 0,45 % 0,44 % 0,40 % 0,42 % 0,55 %
Стапки на задолжителната резерва на банки
Обврски во:
– Домашна валута 8% 8% 6.5% 5% 5%
– Домашна валута со валутна клаузула 50% 50% 50% 50% 50%
– Странска валута 15% 15% 16.5% 18.0% 19.0%
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата 1,25% 1,25% 1,25% 2% 4.75%
Основна каматна стапка на НАРОДНАТА БАНКА 1,25% 1,25% 2% 3% 4.75%

Извор: Министерство за финансии, Завод за статистика,
Народна Банка на РС Македонија, Отсек за финансиска стабилност, согласно со препораките содржани во Водичот на ММФ за пресметка на индикаторите за финансиска стабилност и Отсек Монетарна Статистика


Кредитeн рејтинг
на РС Македонија
кој важел на денот на известување
Rating BB-/Stable/B
Standard & Poor’s
Објавен на 23.08.2021
‘BB-/B’ Ratings Affirmed;
Outlook Stable
Standard & Poor’s
Објавен на 18.02.2022
BB+ with a negative
outlook
Агенцијата
за кредитен рејтинг
„Фич“
Објавен на 19.05.2022
‘BB-/B’ Ratings Affirmed;
Outlook Stable
Standard & Poor’s
Објавен на 20.08.2022
„ББ +“, со негативен
изглед

Агенцијата за кредитен рејтинг
„Фич“
Објавен на 29.10.2022

Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirect │ August 23, 2021
Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirect │ February 18, 2022
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia) │ May 19, 2022
Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirec │ August 20, 2022
Извор: Народна Банка, https://www.nbrm.mk │ 29 Октомври, 2022
Извор: Министерство за финансии, https://finance.gov.mk │ 29 Октомври, 2022

30.12.2022 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.03 MB]

30.9.2022 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.25 MB]

30.6.2022 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [870.50 KB]

31.3.2022 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.31 MB]

2021

31.12.2021 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.96 MB]