МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РСМ

табела


31.12.2021 31.03.2022
Макроекономски показатели и банкарскиот систем на Република Северна Македонија со состојба на ден во милиони денари или во % во милиони денари или во %
Девизни резерви 3.643,28 3.272,54
Бруто домашен производ 723,239 723,239
Инфлација 3,2% 7,7%
Невработеност 15,2% 14,8%
MKD/EUR 61.6270 61.6950
Вкупна актива на банкарскиот сектор 638,666 635,968
Кредити 383,627 393,812
– домаќинства 196.167 (51%) 199.493 (51%)
– правни лица 183.639 (48%) 190.516 (48%)
нефункционални кредити 3,2 % 3,09 %
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност 66,3 % 66,4 %
Депозити 468,844 454,700
– домаќинства 309.051 (66%) 305.135 (67%)
– правни лица 142.478 (30%) 131.825 (29%)
Капитал и резерви 73,779 76,626
Адекватност на капиталот 17,31 % 17 %
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал 76,29 % 76,29 %
ROA 1,5 % 1,6 %
ROE 12,9 % 14 %
Финансиски резултат 9,150 2,624
Пондерирана каматна стапка на кредити, сметководствени состојби 4.37% 4.30%
– денарски 4,65 % 4,58 %
– девизни 4,02 % 3,96 %
Пондерирана каматна стапка на депозити, сметководствени состојби 0.74% 0.70%
– денарски 1,08 % 1,03 %
– девизни 0,45 % 0,44 %
Стапки на задолжителната резерва на банки
Обврски во:
– Домашна валута 8% 8%
– Домашна валута со валутна клаузула 50% 50%
– Странска валута 15% 15%
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата 1,25% 1,25%

Source: Министерство за финансии, Завод за статистика,
Народна Банка на РС Македонија, Отсек за финансиска стабилност, согласно со препораките содржани во Водичот на ММФ за пресметка на индикаторите за финансиска стабилност и Отсек Монетарна Статистика


Кредитeн рејтинг
на РС Македонија
кој важел на денот на известување
Rating BB-/Stable/B
Standard & Poor’s

Објавен на 23.08.2021

‘BB-/B’ Ratings Affirmed;
Outlook Stable
Standard & Poor’s

Објавен на 18.02.2022


Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirect │ August 23, 2021)
Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirect │ February 18, 2022)

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.31 MB]

Архива

2021

31.12.2021 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.96 MB]