МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РСМ

табела


31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023
Макроекономски показатели и банкарскиот систем на Република Северна Македонија со состојба на ден во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во % во милиони денари или во %
Девизни резерви (единици во милиони евра) 3.643,28 3.272,54 3,116.11 3,753.78 3,862.86 4,159.20 4,189.7
Бруто домашен производ (единици во милиони денари) 723,239 +2.4% +2.8% +2.0% +0.6% +2.1%
Инфлација 3,2% 7,7% 10,0% 12,4% 14,2% 16,1% 9,3%
Невработеност 15,2% 14,8% 14,5% 14,3% 14,4%
MKD/EUR 61.6270 61.6950 61.6950 61.495 61.493 61.695 61.632
Вкупна актива на банкарскиот сектор 638,666 635,968 643,906 657,256 684,255 675,891 699,060
Кредити 383,627 393,812 404,440 411,696 422,522 419,129 430,213
– домаќинства 196.167 (51%) 199.493 (51%) 208.836 (51%) 212.017 (51%) 214.965 (51%) 217.462 (51%) 222.303(52%)
– правни лица 183.639 (48%) 190.516 (48%) 197.797 (48%) 198.210 (48%) 205.974 (48%) 203.297 (48%) 209.650 (47%)
нефункционални кредити 3,2 % 3,09 % 3,24 % 3,31 % 2,89 % 2,85 % 2,87 %
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност 66,3 % 66,4 % 65,97 % 67,61 % 69,38 % 71,10 % 70,42 %
Депозити 468,844 454,700 455,635 469,603 493,955 490,137 509,826
– домаќинства 309.051 (66%) 305.135 (67%) 307.662 (67%) 313.420 (67%) 323.084 (66%) 326.468 (67%) 334.797 (66%)
– правни лица 142.478 (30%) 131.825 (29%) 122.783 (27%) 130.519 (28%) 142.629 (29%) 134.347 (28%) 146.947 (28%)
Капитал и резерви 73,779 76,626 79,655 82,731 84,361 87,996 89,731
Адекватност на капиталот 17,31 % 17 % 17.30 % 17.71 % 17.72 % 18.04 % 18.18 %
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал 76,29 % 76,29 % 76,29 % 76,29 % 77,72 % 77,72 % 77,61 %
ROA 1,5 % 1,6 % 1,71 % 1,66 % 1,46 % 2,23 % 2,15 %
ROE 12,9 % 14 % 14.30 % 13.72 % 12.24 % 17.58 % 17.05 %
Финансиски резултат 9,150 2,624 5,485 8,051 9,675 3,787 7,422
Пондерирана каматна стапка на кредити, сметководствени состојби 4.37% 4.30% 4.27% 4.35% 4.44% 5.04% 5.12%
– денарски 4,65 % 4,58 % 4,57 % 4,67 % 4,72 % 5,15 % 5,28 %
– девизни 4,02 % 3,96 % 3,91 % 3,98 % 4,12 % 4,91 % 4,93 %
Пондерирана каматна стапка на депозити, сметководствени состојби 0.74% 0.70% 0.67% 0.70% 0.86% 1.11% 1.40%
– денарски 1,08 % 1,03 % 1,03 % 1,06 % 1,26 % 1,50 % 1,83 %
– девизни 0,45 % 0,44 % 0,40 % 0,42 % 0,55 % 0,79 % 1,05 %
Стапки на задолжителната резерва на банки
Обврски во:
– Домашна валута 8% 8% 6.5% 5% 5% 5% 5%
– Домашна валута со валутна клаузула 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
– Странска валута 15% 15% 16.5% 18.0% 19.0% 19.0% 19.0%
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата 1,25% 1,25% 1,25% 2% 4.75% 4.75% 4.75%
Основна каматна стапка на НАРОДНАТА БАНКА 1,25% 1,25% 2% 3% 4.75% 5.50% 6%

Извор: Министерство за финансии, Завод за статистика,
Народна Банка на РС Македонија, Отсек за финансиска стабилност, согласно со препораките содржани во Водичот на ММФ за пресметка на индикаторите за финансиска стабилност и Отсек Монетарна Статистика


Кредитeн рејтинг
на РС Македонија
кој важел на денот на известување
Rating BB-/Stable/B
Standard & Poor’s

Објавен на 23.08.2021

‘BB-/B’ Ratings Affirmed;
Outlook Stable
Standard & Poor’s

Објавен на 18.02.2022

BB+ with a negative
outlook
Агенцијата
за кредитен рејтинг
„Фич“

Објавен на 19.05.2022

‘BB-/B’ Ratings Affirmed;
Outlook Stable

Standard & Poor’s

Објавен на 20.08.2022

„ББ +“, со негативен
изглед

Агенцијата за кредитен рејтинг
„Фич“

Објавен на 29.10.2022

„ББ -“, со стабилен
изглед

Standard & Poor’s

Објавен на 28.01.2023

„ББ +“, со стабилен
изглед

Агенцијата за кредитен рејтинг
„Фич“

Објавен на 15.04.2023

„ББ -“, со стабилен
изглед

Standard & Poor’s

Објавен на 29.07.2023


Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirect │ August 23, 2021
Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirect │ February 18, 2022
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia) │ May 19, 2022
Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirec │ August 20, 2022
Извор: Народна Банка, https://www.nbrm.mk │ 29-ти Октомври, 2022
Извор: Министерство за финансии, https://finance.gov.mk │ 29 – ти Октомври, 2022
Извор: Стандард и Пурс, Извештај на Агенција за кредитен рејтинг – Скопје │ 28 јануари, 2023
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia │ 15 април, 2023
Извор: https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-soopstenie │ 29 јули, 2023

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - 31.03.2023

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.93 MB]

Архива

2022

30.12.2022 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.03 MB]

30.9.2022 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.25 MB]

30.6.2022 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [870.50 KB]

31.3.2022 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.31 MB]

2021

31.12.2021 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?
Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [1.96 MB]