Комисии

Како постојани работни тела во рамки на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје со самото нејзино основање се формирани следните комисии:

  • Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи;
  • Правна комисија;
  • Комисија за сметководство, даноци и МСФИ;
  • Комисија за ризици;
  • Комисија за ликвидност;
  • Комисија за платен промет во земјата и во странство;
  • Комисија за документарно работење;
  • Комисија за информативна сигурност;
  • Комисија за работење со хартии од вредност.

Претседавачи и заменици претседавачи на комисиите формирани согласно член 38 од Статутот на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје се:

Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи:

Маја Андреевска Блажевска, Претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Бојана Цветковска Панчевска, Заменик претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Правна комисија

Виолета Јанева, Претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Горазд Поповски, Заменик претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Комисија за сметководство, даноци и МСФИ

Ирена Кузманоска, Претседавач
– ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Мирослава Смоковска, Заменик претседавач
– ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

Комисија за ризици

Билјана Момировска, Претседавач
– ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Татјана Лескароска Миноска, Заменик претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Комисија за ликвидност

Емил Јакимов, Претседавач
– ХАЛК БАНКА АД Скопје

Љубица Јанчевска Димитровска, Заменик претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Комисија за платен промет во земјата и странство

Весела Чурилова, Претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Благица Здравковска, Заменик претседавач
– УНИБАНКА АД Скопје

Комисија за документарно работење

Тони Трајковски, Претседавач
– ХАЛК БАНКА АД Скопје

Славко Танковски, Заменик претседавач
– ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје

Комисија за информативна сигурност

Живко Атанасов, Претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Битола

Кристина Трпезановска, Заменик претседавач
– ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје

Комисија за работење со хартии од вредност

Михајло Брова Зиков, Претседавач