Собрание и комисии

Како постојани работни тела во рамки на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје се формирани следните комисии:

 • Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи;
 • Правна комисија;
 • Комисија за сметководство, даноци и МСФИ;
 • Комисија за ризици;
 • Комисија за ликвидност;
 • Комисија за платен промет во земјата и во странство;
 • Комисија за документарно работење;
 • Комисија за информативна сигурност;
 • Комисија за работа со хартии од вредност;
 • Комисија за човечки ресурси.
 • Комисија за финансиско реструктурирање на корпоративен долг.
 • Комисија за заштита на личните податоци

Претседавачи и заменици претседавачи на комисиите формирани согласно член 38 од Статутот на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје се:

Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи:


Глигор Пандиловски, Претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Бојана Цветковска Панчевска, Заменик претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Правна комисија


Виолета Јанева, Претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Горазд Поповски, Заменик претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Комисија за сметководство, даноци и МСФИ


Донка Марковска, Претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Вики Тврдковиќ, Заменик претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Комисија за ризици


Билјана Момировска, Претседавач
– ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Татјана Лескароска Миноска, Заменик претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Комисија за ликвидност


Емил Јакимов, Претседавач
– ХАЛК БАНКА АД Скопје

Љубица Јанчевска Димитровска, Заменик претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Комисија за платен промет во земјата и странство


Весела Чурилова, Претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Благица Здравковска, Заменик претседавач
– УНИБАНКА АД Скопје

Комисија за документарно работење


Тони Трајковски, Претседавач
– ХАЛК БАНКА АД Скопје

Комисија за информативна сигурност


Живко Атанасов, Претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Битола

Кристина Трпезановска, Заменик претседавач
– ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје

Комисија за работа со хартии од вредност


Михајло Брова Зиков, Претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Емилија Брљамова, Заменик претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Комисија за човечки ресурси


Љупчо Фармакоски, Претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Николина Миланова, Заменик претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Комисија за финансиско реструктурирање на корпоративен долг


Бојан Стојаноски, Претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Зоран Грнчаровски, Заменик претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Комисија за заштита на личните податоци


Бојан Богевски, Претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Марија Петрушевска, Заменик претседавач
– ТТК БАНКА АД Скопје