Собрание и комисии

Како постојани работни тела во рамки на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје се формирани следните комисии:

 • Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи;
 • Правна комисија;
 • Комисија за сметководство, даноци и МСФИ;
 • Комисија за ризици;
 • Комисија за ликвидност;
 • Комисија за платен промет во земјата и во странство;
 • Комисија за документарно работење;
 • Комисија за информативна сигурност;
 • Комисија за работа со хартии од вредност;
 • Комисија за човечки ресурси.
 • Комисија за финансиско реструктурирање на корпоративен долг.
 • Комисија за заштита на личните податоци
 • Комисија за ESG

Претседавачи и заменици претседавачи на комисиите формирани согласно член 38 од Статутот на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје се:

Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи:


Глигор Пандиловски, Претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Бојана Цветковска Панчевска, Заменик претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Правна комисија


Горазд Поповски, Претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Виолета Јанева, Заменик претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Комисија за сметководство, даноци и МСФИ


Донка Марковска, Претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Вики Тврдковиќ, Заменик претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Комисија за ризици


Билјана Момировска, Претседавач
– ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Владимир  Давчев, Заменик претседавач
– ХАЛК БАНКА АД Скопје

Комисија за ликвидност


Антигона Буклеска-Младеновиќ, Претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Емил Јакимов, Заменик претседавач
– ХАЛК БАНКА АД Скопје

Комисија за платен промет во земјата и странство


Благица Здравковска, Претседавач
– УНИБАНКА АД Скопје

Горан Купенков, Заменик претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Комисија за документарно работење


Андреј Ефтимов, Претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Сашо Дончевски, Заменик претседавач
– ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје

Комисија за информативна сигурност


Кристина Трпезановска, Заменик претседавач
– ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје

Комисија за работа со хартии од вредност


Михајло Брова Зиков, Претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Емилија Брљамова, Заменик претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Комисија за човечки ресурси


Љупчо Фармакоски, Претседавач
– КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Билјана Санев, Заменик претседавач
– ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје

Комисија за финансиско реструктурирање на корпоративен долг


Бојан Стојаноски, Претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Зоран Грнчаровски, Заменик претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Комисија за заштита на личните податоци


Бојан Богевски, Претседавач
– СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Марија Петрушевска, Заменик претседавач
– ТТК БАНКА АД Скопје

Комисија за ESG


Богоја Китанчев, Претседавач
– НЛБ БАНКА АД Скопје

Маја Ставрева- Стојанова, Заменик претседавач
– ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје