ИСТОРИСКИ ПОДАТОЦИ

Прв претседател на Македонска банкарска асоцијација е Коста Митровски. На основачкото Собрание на Македонска банкарска асоцијација одржано на 20.04.2018 година, Собранието го избра и именува Коста Митровски за Претседател на Македонска банкарска асоцијација. Оваа функција Коста Митровски ја врши се до 12.06.2019 година кога предвреме му завршува мандатот поради престанок на неговата функција како член на Управенот одбор на Уни банка АД Скопје. На негово место Собранието ја избира и именува Маја Стевкова-Штериева, главен финансиски директор и член на Управниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје.


За претседавач на Правната Комисија од формирањето на Македонска банкарска асоцијација како самостојно правно лице па се до 08.11.2018 година беше избрана Надица Ценева од НЛБ банка АД Скопје. На седницата на Собрание одржана на 08.11.2018 година за претседавач на Правната Комисија е избрана Виолета Јанева од НЛБ банка АД Скопје.


За претседавач на Комисијата за спречување перење пари и усогласеност со прописи од формирањето на Македонска банкарска асоцијација како самостојно правно лице па се до 2019 година беше избрана Маја Андреевска-Блажевска од Стопанска банка АД Скопје. На 19.06.2020 година Собранието на Македонска банкарска асоцијација го именува Глигор Пандиловски од Стопанска банка АД Скопје за претседавач на Комисијата за спречување перење пари и усогласеност со прописи.


За претседавач на Комисијата за сметководство, даноци и МСФИ од формирањето на Македонска банкарска асоцијација како самостојно правно лице беше избрана Ирена Кузманоска од Охридска банка АД Скопје. Нејзиниот мандат завршува поради престанок на работниот однос во Охридска банка АД Скопје и на нејзино место Собранието на 19.06.2020 година ја именува Донка Марковска од НЛБ банка АД Скопје.


Заменик претседавач на Комисијата за сметководство, даноци и МСФИ од формирањето на Македонска банкарска асоцијација како самостојно правно лице па се до 12.02.2020 година беше избрана Мирослава Смоковска од Централна Кооперативна банка АД Скопје. На 19.06.2020 година Собранието на Македонска банкарска асоцијација ја избра Вики Тврдковиќ од Стопанска банка АД Скопје.


На 12.08.2020 година Гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе Решение со кое ја укина дозволата за основање и работење на Еуростандард банка АД Скопје поради исполнување на условите за воведување на стечајна постапка во банката. Од 12.08.2020 година членки на Македонска банкарска асоцијација се сите 14 банки, 2 штедилници, Клириншка куќа Кибс АД Скопје и Македонско кредитно биро АД Скопје.


На 16ти јули 2021 г. со упис на статусната промена – присоединување и официјално заврши процесот на присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. Со ова интегрираната Шпаркасе Банка Македонија АД – Скопје, припаѓа во групата на големи банки заземајќи ја 4-та позиција на банкарскиот пазар.