Членови на Одборот за избор
и следење на референтни банки


Влатко Лескароски, Комерцијална банка АД Скопје, Претседател

Сашо Радевски, Стопанска банка АД Скопје – претставник на АЦИ Македонија Здружение нa финансиски пазари

Бојан Цветановски, НЛБ банка АД Скопје

Звонко Станковски, Унибанка АД Скопје

Борка Цветановска, Централно Кооперативна Банка АД Скопје