Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити - СКИБОР

(Skopje Interbank Offered Rate)

Септември, 2022

1 недела – 1,65%
1 месец – 1,81%
3 месеци – 2,08%
6 месеци – 2,34%
12 месеци – 2,59%

1 недела – 1,65%
1 месец – 1,81%
3 месеци – 2,08%
6 месеци – 2,34%
12 месеци – 2,59%

1 недела – 1,65%
1 месец – 1,83%
3 месеци – 2,08%
6 месеци – 2,34%
12 месеци – 2,59%

1 недела – 1,63%
1 месец – 1,81%
3 месеци – 2,08%
6 месеци – 2,34%
12 месеци – 2,59%

1 недела – 1,63%
1 месец – 1,81%
3 месеци – 2,08%
6 месеци – 2,31%
12 месеци – 2,59%

1 недела – 1,63%
1 месец – 1,81%
3 месеци – 2,08%
6 месеци – 2,34%
12 месеци – 2,61%

1 недела – 1,63%
1 месец – 1,81%
3 месеци – 2,08%
6 месеци – 2,31%
12 месеци – 2,59%

1 недела – 1,60%
1 месец – 1,79%
3 месеци – 2,05%
6 месеци – 2,31%
12 месеци – 2,56%

1 недела – 1,60%
1 месец – 1,79%
3 месеци – 2,05%
6 месеци – 2,29%
12 месеци – 2,54%

1 недела – 1,61%
1 месец – 1,79%
3 месеци – 2,05%
6 месеци – 2,29%
12 месеци – 2,54%

1 недела – 1,55%
1 месец – 1,74%
3 месеци – 1,98%
6 месеци – 2,23%
12 месеци – 2,54%

1 недела – 1,53%
1 месец – 1,69%
3 месеци – 1,98%
6 месеци – 2,19%
12 месеци – 2,46%

1 недела – 1,48%
1 месец – 1,64%
3 месеци – 1,90%
6 месеци – 2,10%
12 месеци – 2,35%

1 недела – 1,48%
1 месец – 1,64%
3 месеци – 1,90%
6 месеци – 2,10%
12 месеци – 2,35%

1 недела – 1,48%
1 месец – 1,64%
3 месеци – 1,90%
6 месеци – 2,10%
12 месеци – 2,35%

1 недела – 1,45%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,90%
6 месеци – 2,10%
12 месеци – 2,35%

1 недела – 1,45%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,90%
6 месеци – 2,10%
12 месеци – 2,35%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

Архива

2022

Декември, 2022

Ноември, 2022

Октомври, 2022

Септември, 2022

Август, 2022

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,63%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,45%
1 месец – 1,64%
3 месеци – 1,93%
6 месеци – 2,13%
12 месеци – 2,35%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,33%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,60%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,30%

1 недела – 1,44%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,88%
6 месеци – 2,08%
12 месеци – 2,33%

Јули, 2022

1 недела – 1,43%
1 месец – 1,60%
3 месеци – 1,89%
6 месеци – 2,10%
12 месеци – 2,33%

1 недела – 1,43%
1 месец – 1,61%
3 месеци – 1,93%
6 месеци – 2,13%
12 месеци – 2,38%

1 недела – 1,40%
1 месец – 1,53%
3 месеци – 1,84%
6 месеци – 2,04%
12 месеци – 2,28%

1 недела – 1,40%
1 месец – 1,53%
3 месеци – 1,81%
6 месеци – 2,03%
12 месеци – 2,29%

1 недела – 1,43%
1 месец – 1,60%
3 месеци – 1,89%
6 месеци – 2,11%
12 месеци – 2,36%

1 недела – 1,43%
1 месец – 1,55%
3 месеци – 1,81%
6 месеци – 2,03%
12 месеци – 2,25%

1 недела – 1,43%
1 месец – 1,55%
3 месеци – 1,81%
6 месеци – 2,03%
12 месеци – 2,25%

1 недела – 1,36%
1 месец – 1,49%
3 месеци – 1,68%
6 месеци – 1,86%
12 месеци – 2,08%

1 недела – 1,31%
1 месец – 1,44%
3 месеци – 1,65%
6 месеци – 1,91%
12 месеци – 2,07%

1 недела – 1,34%
1 месец – 1,46%
3 месеци – 1,68%
6 месеци – 1,84%
12 месеци – 2,08%

1 недела – 1,29%
1 месец – 1,44%
3 месеци – 1,61%
6 месеци – 1,79%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,26%
1 месец – 1,40%
3 месеци – 1,58%
6 месеци – 1,78%
12 месеци – 1,93%

1 недела – 1,24%
1 месец – 1,38%
3 месеци – 1,55%
6 месеци – 1,75%
12 месеци – 1,93%

1 недела – 1,29%
1 месец – 1,44%
3 месеци – 1,61%
6 месеци – 1,79%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,24%
1 месец – 1,38%
3 месеци – 1,55%
6 месеци – 1,75%
12 месеци – 1,93%

1 недела – 1,24%
1 месец – 1,38%
3 месеци – 1,55%
6 месеци – 1,75%
12 месеци – 1,93%

1 недела – 1,24%
1 месец – 1,38%
3 месеци – 1,55%
6 месеци – 1,75%
12 месеци – 1,93%

1 недела – 1,29%
1 месец – 1,43%
3 месеци – 1,64%
6 месеци – 1,84%
12 месеци – 2,05%

1 недела – 1,21%
1 месец – 1,36%
3 месеци – 1,53%
6 месеци – 1,70%
12 месеци – 1,90%

1 недела – 1,25%
1 месец – 1,39%
3 месеци – 1,57%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 1,94%

1 недела – 1,21%
1 месец – 1,36%
3 месеци – 1,53%
6 месеци – 1,70%
12 месеци – 1,90%

Јуни, 2022

1 недела – 1,21%
1 месец – 1,36%
3 месеци – 1,53%
6 месеци – 1,70%
12 месеци – 1,90%

1 недела – 1,21%
1 месец – 1,36%
3 месеци – 1,53%
6 месеци – 1,70%
12 месеци – 1,90%

1 недела – 1,16%
1 месец – 1,34%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,64%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,16%
1 месец – 1,34%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,64%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,17%
1 месец – 1,33%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,64%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,17%
1 месец – 1,33%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,64%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,17%
1 месец – 1,34%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,64%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,20%
1 месец – 1,36%
3 месеци – 1,53%
6 месеци – 1,72%
12 месеци – 1,94%

1 недела – 1,16%
1 месец – 1,33%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,64%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,21%
1 месец – 1,35%
3 месеци – 1,50%
6 месеци – 1,66%
12 месеци – 1,88%

1 недела – 1,15%
1 месец – 1,31%
3 месеци – 1,43%
6 месеци – 1,59%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,14%
1 месец – 1,31%
3 месеци – 1,43%
6 месеци – 1,59%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,14%
1 месец – 1,31%
3 месеци – 1,43%
6 месеци – 1,59%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,16%
1 месец – 1,31%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,65%
12 месеци – 1,86%

1 недела – 1,16%
1 месец – 1,31%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,60%
12 месеци – 1,83%

1 недела – 1,16%
1 месец – 1,31%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,60%
12 месеци – 1,83%

1 недела – 1,21%
1 месец – 1,34%
3 месеци – 1,47%
6 месеци – 1,63%
12 месеци – 1,86%

1 недела – 1,15%
1 месец – 1,30%
3 месеци – 1,43%
6 месеци – 1,59%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,15%
1 месец – 1,30%
3 месеци – 1,43%
6 месеци – 1,59%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

Мај, 2022

1 недела – 1,12%

1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,53%
12 месеци – 1,75%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,70%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,43%
6 месеци – 1,57%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,35%
6 месеци – 1,51%
12 месеци – 1,73%

Април, 2022

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,35%
6 месеци – 1,48%
12 месеци – 1,70%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,34%
6 месеци – 1,48%
12 месеци – 1,70%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,16%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,18%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,69%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,22%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,77%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,76%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

Март, 2022

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

Февруари, 2022

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,45%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,76%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,29%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,30%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

Јануари, 2022

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,74%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 4,64%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,46%
12 месеци – 1,68%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,76%