Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити - СКИБОР

(Skopje Interbank Offered Rate)

Архива

2018

Декември, 2018

1 недела – 1,09%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,52%
6 месеци – 1,77%
12 месеци – 2,02%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 1,98%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 1,98%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 1,98%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 1,98%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 1,98%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 1,98%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 1,98%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 1,98%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 1,95%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 1,98%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,27%
3 месеци – 1,53%
6 месеци – 1,79%
12 месеци – 2,05%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,00%

Ноември, 2018

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,75%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,75%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,75%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,00%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,29%
3 месеци – 1,54%
6 месеци – 1,78%
12 месеци – 2,07%

Октомври, 2018

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,06%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,29%
3 месеци – 1,54%
6 месеци – 1,78%
12 месеци – 2,07%

1 недела – 1,06%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,06%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,06%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,06%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,09%
1 месец – 1,28%
3 месеци – 1,49%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,15%
1 месец – 1,28%
3 месеци – 1,49%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,06%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,03%

1 недела – 1,07%
1 месец – 1,28%
3 месеци – 1,49%
6 месеци – 1,71%
12 месеци – 2,05%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,30%
3 месеци – 1,53%
6 месеци – 1,78%
12 месеци – 2,07%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,29%
3 месеци – 1,50%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,04%

1 недела – 1,1%
1 месец – 1,31%
3 месеци – 1,55%
6 месеци – 1,76%
12 месеци – 2,07%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,29%
3 месеци – 1,50%
6 месеци – 1,73%
12 месеци – 2,05%

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,33%
3 месеци – 1,57%
6 месеци – 1,78%
12 месеци – 2,07%

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,33%
3 месеци – 1,57%
6 месеци – 1,78%
12 месеци – 2,07%

1 недела – 1,14%
1 месец – 1,34%
3 месеци – 1,57%
6 месеци – 1,80%
12 месеци – 2,13%