Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити - СКИБОР

(Skopje Interbank Offered Rate)

Архива

2020

Декември, 2020

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,76%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,75%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,75%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,75%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,75%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,76%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,76%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,76%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,76%

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,63%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,79%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,79%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,79%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,79%

Ноември, 2020

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,79%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,79%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,79%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,43%
6 месеци – 1,66%
12 месеци – 1,88%Октомври, 2020

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,43%
6 месеци – 1,60%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,41%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,41%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,78%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,78%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,79%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,59%
12 месеци – 1,79%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,61%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,13%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,63%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,65%
12 месеци – 1,89%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,83%

1 недела – 1,14%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,66%
12 месеци – 1,94%

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,64%
12 месеци – 1,89%

1 недела – 1,14%
1 месец – 1,28%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,65%
12 месеци – 1,91%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,36%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,14%
1 месец – 1,28%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,92%

Септември, 2020

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,36%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,41%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,41%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,41%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,81%

Август, 2020

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,29%
3 месеци – 1,46%
6 месеци – 1,64%
12 месеци – 1,88%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,41%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,41%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,41%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,41%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,41%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,36%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,64%
12 месеци – 1,90%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%Јули, 2020

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%1 недела – 1,10%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,64%
12 месеци – 1,90%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,64%
12 месеци – 1,90%

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,64%
12 месеци – 1,90%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

Јуни, 2020

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,36%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,14%
1 месец – 1,29%
3 месеци – 1,48%
6 месеци – 1,65%
12 месеци – 1,92%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

Мај, 2020

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,43%
6 месеци – 1,60%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,59%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,60%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,26%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,60%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,60%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,43%
6 месеци – 1,66%
12 месеци – 1,92%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

Април, 2020

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,09%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,09%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,44%
6 месеци – 1,66%
12 месеци – 1,92%

1 недела – 1,11%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,12%
1 месец – 1,25%
3 месеци – 1,39%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,41%
6 месеци – 1,63%
12 месеци – 1,90%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,35%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,35%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,35%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,36%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,10%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,35%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,84%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,56%
12 месеци – 1,83%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,21%
3 месеци – 1,38%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,83%

Март, 2020

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,35%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,83%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,35%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,16%
3 месеци – 1,34%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,18%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,63%
12 месеци – 1,89%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,16%
3 месеци – 1,34%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,16%
3 месеци – 1,34%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,16%
3 месеци – 1,34%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,02%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,02%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,02%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,83%

1 недела – 1,02%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,54%
12 месеци – 1,80%

Февруари, 2020

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,53%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,01%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,53%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,18%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,63%
12 месеци – 1,89%

1 недела – 1,00%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,53%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,00%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,53%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,00%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,53%
12 месеци – 1,80%

1 недела – 1,06%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,41%
6 месеци – 1,63%
12 месеци – 1,92%

1 недела – 1,00%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,53%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,00%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,53%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,00%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,31%
6 месеци – 1,53%
12 месеци – 1,81%

1 недела – 1,02%
1 месец – 1,16%
3 месеци – 1,34%
6 месеци – 1,55%
12 месеци – 1,86%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,86%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,86%

1 недела – 1,04%
1 месец – 1,19%
3 месеци – 1,43%
6 месеци – 1,66%
12 месеци – 1,95%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,05%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,02%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,34%
6 месеци – 1,58%
12 месеци – 1,86%

1 недела – 1,03%
1 месец – 1,13%
3 месеци – 1,33%
6 месеци – 1,59%
12 месеци – 1,85%

1 недела – 1,07%
1 месец – 1,16%
3 месеци – 1,35%
6 месеци – 1,60%
12 месеци – 1,88%

Јануари, 2020

1 недела – 1,07%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,69%
12 месеци – 1,96%

1 недела – 1,07%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,69%
12 месеци – 1,96%

1 недела – 1,06%
1 месец – 1,14%
3 месеци – 1,35%
6 месеци – 1,60%
12 месеци – 1,86%

1 недела – 1,07%
1 месец – 1,15%
3 месеци – 1,36%
6 месеци – 1,60%
12 месеци – 1,86%

1 недела – 1,07%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,69%
12 месеци – 1,96%

1 недела – 1,07%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,69%
12 месеци – 1,96%

1 недела – 1,07%
1 месец – 1,20%
3 месеци – 1,40%
6 месеци – 1,69%
12 месеци – 1,96%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,23%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,08%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,09%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,09%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,09%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%

1 недела – 1,09%
1 месец – 1,24%
3 месеци – 1,45%
6 месеци – 1,74%
12 месеци – 1,99%