Јавен повик до основните и средните училишта во Република Северна Македонија

МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА
во соработка со
Народна банка на Република Северна Македонија и
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија

објавува

ЈАВЕН ПОВИК
до основните и средните училишта во Република Северна Македонија

Ги повикуваме основните и средните училишта во Република Северна Македонија за учество во меѓународниот натпревар Европски квиз на пари. Овој квиз е проект на Европската банкарска федерација, фокусиран на финансиската едукација на учениците од 13 до 15 години.

Европскиот квиз на пари се одвива во две фази – првата фаза се националните натпревари во секоја земја поединечно, а втората фаза е европското финале. Националниот натпревар во Република Северна Македонија ќе се одржи на 23 март 2020 година.

Најдобрите двајца ученици ќе ја претставуваат нашата земја на финалето коешто ќе се одржи на 29 април 2020 година во Брисел, Белгија.

Европската банкарска федерација на училиштата ќе додели парична награда во износ од 3.000 евра за прво место, 2.000 евра за второ место и 1.000 евра за трето место.

Натпреварите ќе се реализираат преку посебна електронска апликација за оваа намена Кахут (Kahoot!), којашто е едукативна платформа на база на игра. Финалниот натпревар во Белгија ќе се одвива на мајчин јазик на учесниците.

Се повикуваат сите заинтересирани основни и средни училишта да пријават одделенија/класови за учество на националниот натпревар во Република Северна Македонија, најдоцна до 31 јануари 2020 година на следнава електронска адреса на Македонската банкарска асоцијација: info@mba.mk

Притоа, треба да се има предвид следново:

  • Секое основно или средно училиште може да пријави повеќе одделенија/класови;
  • Учениците треба да бидат на возраст од 13 до 15 години на денот на пријавувањето;
  • Заедно со податоците за одделенијата/класовите треба да се достават податоци за наставниците/професорите под чие менторство ќе се одвива подготовката.

Едукативните материјали потребни на учесниците од Република Северна Македонија за подготовка за националниот натпревар и европското финале и повеќе информации за Европскиот квиз на пари се достапни на следниве веб-страници: mba.mk и efb.eu.

Поддржано од:
Министерство за образование и наука на РСМ
Министерство за финансии на РСМ

 


 

Asociacioni bankar i Maqedonisë
në bashkëpunim me
Bankën popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
Komisionin për letra me vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Shpall

THIRRJE PUBLIKE
deri te shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut

U bëjmë thirrje shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në garën ndërkombëtare Kuizi evropian i parave. Ky kuiz është projekt i Federatës evropiane të bankave, i përqëndruar në edukimin financiar të nxënësve të grupëmoshës prej 13 deri 15 vjet.

Kuizi evropian i parave zhvillohet në dy faza – faza e parë janë garat kombëtare në secilin vend veçmas, ndërsa faza e dytë është finalja evropiane. Gara kombëtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të mbahet më — mars të vitit 2020.

Dy nxënësit më të mirë do të përfaqësojnë vendin tonë në finalen e cila do të mbahet më 29 prill të vitit 2020 në Bruksel të Belgjikës.

Federata evropiane e bankave shkollave të tre ekipeve fituese do të ju ndajë çmim financiar në shumë prej 3.000 euro për vendin e parë, 2.000 euro për vendin e dytë dhe 1.000 euro për vendin e tretë.

Garat do të realizohen përmes një aplikacioni të veçantë elektronik për këtë qëllim Kahut (Kahoot!), i cili është një platformë edukative në bazë të lojës. Gara finale në Belgjikë do të zhvillohet në gjuhën amtare të nxënësve.

U bëhet thirrje të gjitha shkollave fillore dhe të mesme të interesuara që të paraqesin klasa për pjesëmarrje në garën kombëtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, jo më vonë se deri më 31 janar të vitit 2020 në adresën elektronike të Asociaconit bankar të Maqedonisë në vijim: info@mba.mk

Gjatë kësaj, duhet të merret parasysh që:

  • Çdo shkollë fillore ose e mesme mund të paraqet më tepër klasa;
  • Nxënësit duhet të jenë në grupëmoshë prej 13 deri 15 vjet në ditën e paraqitjes;
  • Së bashku me të dhënat për klasat duhet të dorëzohen të dhëna për arsimtarët/profesorët nën mentorimin e të cilëve do të zhvillohet përgaditja.

Në periudhën nga fundi i muajit janar e deri në fillim të muajit mars, do të zhvillohen përgaditjet dhe testimi intern i klasave të paraqitura për nevojat e garës kombëtare. Organizatorët e evenimentit do të kujdesen për materialet edukative për të cilat do të kanë nevojë pjesëmarrësit nga Republika e Maqedonisë së Veriut për përgaditje për testimin intern, garën kombëtare dhe finalen evropiane, për çfarë klasat e paraqitura dhe mentorët e tyre do të jenë të informuar në kohë

Më shumë informata për Kuizin evropian të parave janë në dispozicion në faqet e internetit në vijim: mba.mk dhe efb.eu.

Mbështetur nga:
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Ministria e Financave

niksa

About niksa