НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТАПКА - НРКС

јуни 2024

2,28%

1-30 јуни 2024

Архива (НРКС)

2024 година

1-31 јануари – 2,13%
1-29 февруари – 2,23%
1-31 март – 2,27%
1-30 април – 2,20%
1-31 мај – 2,25%
1-30 јуни – 2,28%

2023 година

1-31 јануари – 1,12%
1-28 февруари – 1,18%
1-31 март – 1,26%
1-30 април – 1,31%
1-31 мај – 1,36%
1-30 јуни – 1,50%
1-31 јули – 1,56%
1-31 август – 1,62%
1-30 септември – 1,83%
1-31 октомври – 1,93%
1-30 ноември – 1,99%
1-31 декември – 2,04%

2022 година

1-31 јануари – 1,09%
1-28 февруари – 1,09%
1-31 март – 1,08%
1-30 април – 1,03%
1-31 мај – 1,03%
1-30 јуни – 1,03%
1-31 јули – 1,02%
1-31 август – 1,02%
1-30 септември – 1,03%
1-31 октомври – 1,02%
1-30 ноември – 1,04%
1-31 декември – 1,06%

2021 година

1-31 јануари – 1,38%
1-28 февруари – 1,35%
1-31 март – 1,33%
1-30 април – 1,31%
1-31 мај – 1,30%
1-30 јуни – 1,29%
1-31 јули – 1,28%
1-31 август – 1,21%
1-30 септември – 1,21%
1-31 октомври – 1,16%
1-30 ноември – 1,12%
1-31 декември – 1,10%

2020 година

1-31 јануари – 1,73%
1-29 февруари – 1,74%
1-31 март – 1,71%
1-30 април – 1,63%
1-31 мај – 1,61%
1-30 јуни – 1,54%
1-31 јули – 1,53%
1-31 август – 1,53%
1-30 септември – 1,52%
1-31 октомври – 1,47%
1-30 ноември – 1,41%
1-31 декември – 1,39%

2019 година

1-31 јануари – 1,98%
1-28 февруари – 1,97%
1-31 март – 1,96%
1-30 април – 1,95%
1-31 мај – 1,95%
1-30 јуни – 1,95%
1-31 јули – 1,95%
1-31 август – 1,94%
1-30 септември – 1,93%
1-31 октомври – 1,89%
1-30 ноември – 1,89%
1-31 декември – 1,84%

2018 година

1-31 јануари – 2,17%
1-28 февруари – 2,16%
1-31 март – 2,14%
1-30 април – 2,15%
1-31 мај – 2,15%
1-30 јуни – 2,11%
1-31 јули – 2,08%
1-31 август – 2,07%
1-30 септември – 2,05%
1-31 октомври – 1,99%
1-30 ноември – 1,98%
1-31 декември – 1,98%