Јавен повик до основните и до средните училишта во Република Северна Македонија

МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА
во соработка со
Народна банка на Република Северна Македонија и
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија

објавува

ЈАВЕН ПОВИК
до основните и средните училишта во Република Северна Македонија

Ги повикуваме основните и средните училишта во Република Северна Македонија за учество во меѓународниот натпревар Европски квиз на парите. Овој квиз е проект на Европската банкарска федерација, фокусиран на финансиската едукација на учениците од 13 до 15 години.

Европскиот квиз на парите се одвива во две фази:
првата фаза се националните натпревари во секоја земја, а
втората фаза е европското финале.

Националниот натпревар во Република Северна Македонија ќе се одржи виртуелно на 24 март 2021 година, на македонски и на албански јазик.

Тим од најдобрите двајца ученици ќе ја претставува нашата земја на европското финале коешто ќе се одржи виртуелно, на 20 април 2021 година, од 11:00 до 13:00 часот, на англиски јазик. Оттука, националните победници треба да имаат и солидни познавања од англиски јазик.

Европската банкарска федерација ќе им додели парична награда на училиштата за освоено прво, второ и трето место.

Натпреварите ќе се одвиваат преку посебна електронска апликација за оваа намена Кахут (Kahoot!), којашто е едукативна платформа на база на игра.

Се повикуваат сите заинтересирани основни и средни училишта да пријават одделенија/класови за учество на националниот натпревар во Република Северна Македонија, најдоцна до 15 февруари 2021 година, на следнава електронска адреса на Македонската банкарска асоцијација: info@mba.mk, или директно преку нашата веб-страница на следниов линк.

Притоа, треба да се има предвид следново:

  • Секое основно или средно училиште може да пријави повеќе одделенија/класови;
  • Учениците треба да бидат на возраст од 13 до 15 години на денот на пријавувањето;
  • Заедно со податоците за одделенијата/класовите, треба да се достават податоци за наставниците/професорите под чие менторство ќе се одвива подготовката.

Едукативните материјали потребни на учесниците од Република Северна Македонија за подготовка за  националниот натпревар и европското финале и повеќе информации за Европскиот квиз на парите се достапни на следниве веб-страници: mba.mk и efb.eu.

Поддржано од:
Министерство за образование и наука на РСМ
Министерство за финансии на РСМ

 

ASOCIACIONI BANKAR I MAQEDONISË
në bashkëpunim me
Bankën popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
Komisionin për letra me vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Shpall

THIRRJE PUBLIKE
Drejtuar Shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut

U bëjmë thirrje shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në garën ndërkombëtare Kuizi evropian i parave. Ky kuiz është projekt i Federatës bankare evropiane, i përqëndruar në edukimin financiar të nxënësve të grupmoshës prej 13 deri 15 vjet.

Kuizi evropian i parave zhvillohet në fy faza:
faza e parë përfshin garat kombëtare në secilin vend në mënyrë të veçuar,
ndërsa faza e dytë e përfshin finalen evropiane.

Gara kombëtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të mbahet në mënyrë virtuele më 24 mars të vitit 2021 në gjuhën maqedonishte dhe shqipe.

Ekipi i përbërë nga dy nxënësit më të mirë do të përfaqësojë vendin tonë në finalen evropiane e cila do të mbahet në mënyrë virtuele më 20 prill të vitit 2021 nga ora 11:00 deri në ora 13:00, në gjuhën anglishte.  Rrjedhimisht, fituesit kombëtarë të kanë njohuri solide të gjuhës anglishte.

Federata bankare evropiane do u ndajë çmim në para shkollave për fitimin e vendit të parë, të dytë dhe të tretë.

Garat do të realizohen përmes aplikacionit të veçantë elektronik për këtë qëllim Kahut (Kahoot!), e cila është platformë edukative në bazë të lojës.

U bëhet thirrje të gjitha shkollave të interesuara fillore dhe të mesme që të paraqesin klasat për pjesëmarrje në garën kombëtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, jo më vonë se deri më 15 shkurt të vitit 2021 në adresën elektronike në vijim të Asociacionit bankar të Maqedonisë: info@mba.mk

Gjatë kësaj, duhet të merret parasysh për si në vijim:

  • Secila shkollë fillore ose e mesme mund të paraqet më shumë klasa;
  • Nxënësit duhet të jenë të grupmoshës prej 13 deri 15 vjet në ditën e paraqitjes;
  • Së bashku me të dhënat për klasat duhet të dorëzohen të dhëna për arsimtarët/profesorët nën mentorimin e të cilëve do të zhvillohet përgaditja.

Materialet edukative të nevojshme për pjesëmarrësit nga Republika e Maqedonisë së Veriut për përgaditje të garës kombëtare dhe finalen evropiane dhe më tepër informata për Kuizin evropian të parave janë të qasshme në faqet vijuese të internetit: mba.mk и efb.eu.

Mbështetur nga:
Ministria e arsimit dhe shkencës e RMV-së
Ministria e financave e RMV-së


niksa

About niksa