Вицешампионите на Европскиот квиз на парите во 2019 и 2020 година го пренесоа своето искуство на пријавените учесници на Европскиот квиз на парите за 2021 година

Денес се одржа е-средба на европските вицешампиони од минатите две години, Марко Инѓилизов, Викторија Панова и Христијан Андовски, како и ментори на наградени ученици, со пријавените тимови на учесници за Европскиот квиз на парите за оваа година.

На настанот учествуваа околу 460 деца од целата земја, што укажува на масовноста на овој квиз и на големиот интерес на младите за финансиска едукација.

Вицешампионите и менторите ги споделија нивните искуства од учеството на натпреварите од минатите години и одговараа на прашањата од учениците. Покрај тоа, учениците активно се вклучија во пополнување на анкетен прашалник за прашања од областа на нивните знаења и подготовки на натпреварот. Значајно е што повеќето учесници се изјаснија дека се пријавиле на овој квиз затоа што учат нови работи од областа на финансиите.

Учесниците се запознаа и со функционалноста на електронската платформа „Кахут“ преку која ќе се реализира националниот натпревар на 24  март 2021 година, со која се реализираше и конкретна вежба за натпреварот, како подготовка за националниот натпревар.

Нашата земја по третпат е дел од овој значаен проект, организиран од Македонската банкарска асоцијација, во соработка со Народната банка и Комисијата за хартии од вредност, и со поддршка од Министерството за финансии и Министерството за образование и наука.

За националниот натпревар се пријавија вкупно 174 одделенија со над 650 ученици од 72 училишта од целата држава. Националните победници ќе ја претставуваат нашата земја на Европското финале на 20 април 2021 година.


Nënkapionatët e Kuizit evropian të parave gjatë viteve 2019 dhe 2020 ndanë eksperiencën e tyre me pjesëmarësit e regjistruar në Kuizin evropian të parave për vitin 2021

Sot u mbajt “online” takimi i nënkapionatëve evropian nga dy vitet e fundit, Marko Ingjlizov, Viktorija Panova, Hristijan Antonovski si dhe mentorët e tyre me ekipet e regjistruara për pjesëmarrje në garën e këtij viti. Ngjarja u ndoq nga rreth 460 fëmijë nga i gjithë vendi, gjë që tregon masivitetin e këtij kuizi dhe interesimin e madh të të rinjve për edukimin financiar.

Nënkampionatët dhe mentorët e tyre ndanë eksperiencën e tyre nga pjesmarrja gjatë viteve të kaluara dhe iu përgjigjën pyetjeve të nxënësve. Për më tepër, nxënësit ishin të përfshirë në mënyrë aktive në plotësimin e një pyetësori anketues rreth pyetjeve nga fusha e njohurive dhe përgatijes së tyre për garën. Significantshtë domethënëse që shumica e pjesëmarrësve deklaruan se ata aplikuan për këtë quiz sepse ata po mësojnë gjëra të reja në fushën e financave.

Pjesmarësit gjithashtu u njoftuan edhe me funksionalitetin e platformës elektonike ,,Kahut’’ përmes së cilës do të realizohet gara nacionale më 24 mars të vitit 2021, përmes së cilës u realizua edhe ushtrim konkret si përgatitje për garën nacionale.

Vendi ynë për herë të tretë  është pjesë e këtij projekti të rëndësishëm të organizuar nga Asociacioni bankar i Maqedonisë, në bashkëpunim me Bankën popullore dhe Komisionin e letrave me vlerë dhe e mbështetur nga Ministria e financave  dhe Minisria e arsimit dhe shkencës. Për garën nacionale janë paraqitur  gjithësej 174 klasa me mbi 650 pjesëmarrës nga 72 shkolla nga i gjithë vendi. Fituesit nacional do ta përfaqësojnë vendin tonë në Finalen evropiane më datë 20 Prill të vitit 2021.

niksa

About niksa