Одржана четврта седница на Одборот за избор и следење на референтни банки

Денес, 30.06.2021 година, се одржа четвртата седница на Одборот за избор и следење на референтни банки. Со седницата претседаваше претседателот на Одборот за избор и следење на референтни банки, Влатко Лескароски.

На четвртата седница, членовите на Одборот дикутираа за поставувањето на котации на референтните банки и движењето на SKIBOR каматните стапки во Q2 2021 година и беше даден краток преглед на SKIBOR каматните стапки и на котациите за SKIBOR каматни стапки во Q2 2021 година за сите котации на референтните банки.

Седницата се одржа виртуелно преку Webex платформата.

niksa

About niksa