Одбележан петгодишниот јубилеј на „Европскиот квиз на пари“ во нашата земја

Вчера, во Македонската банкарска асоцијација (МБА) се одбележа мал јубилеј – 5 години „Европски квиз на пари“ во нашата земја. Притоа беа истакнати досегашните солидни резултати на ова европско натпреварување за ученици на возраст од 13 до 15 години, како и подготвеноста за натамошно поттикнување на финансиската едукација на младите генерации.

На средбaта, претседателката на МБА, д-р Маја Стевкова-Штериева, гувернерката д-р Анита Ангеловска-Бежоска и министерот за образование д-р Јетон Шаќири ги поздравија победничките тимови на овогодишниот национален натпревар „Европскиот квиз на пари“: првопласираните Кирил Китевски и Кристијан Лазароски од ООУ „Мите Богоевски“ – Ресен со менторката Соња Стрезовска, кои ја претставуваа нашата земја на европското финале на 16 мај во Брисел, Белгија; второпласираните Благоја Трајчески и Теодора Трпоска од СОЕУ „Јане Сандански“ – Битола со менторката Билјана Кочовска и третопласираните Никола Павловски и Дарија Јакимовска од ОУ „Гоце Делчев“ – Илинден со менторката Данче Нацевска.

Претседателката на МБА, Маја Стевкова-Штериева, нагласи дека сите членки на МБА секогаш ќе им даваат максимална поддршка и поттик на младите луѓе што покажуваат интерес за продлабочување на своите знаења од областа на финансиите и економијата.

– Навистина е големо задоволството што „Европскиот квиз на пари“ во нашата земја успешно се реализира веќе 5 години. МБА ќе продолжи да вложува во едукацијата на младите зашто тие се нашата иднина и колку повеќе младите се едуцирани за финансиите, толку поуспешни ќе бидат бизнисите што ќе ги започнат во иднина или финансиските одлуки што ќе ги донесат – истакна Стевкова-Штериева.

На средбата, гувернерката Анита Ангеловска-Бежоска истакна дека според последното мерење на финансиската писменост во нашата земја, младите на возраст од 18 до 29 години имаат 54% од вкупните бодови за финансиски знаења, што е малку под просекот од регионот којшто изнесува 56%. Оттука, постои простор за подобрување преку едуцирање на најмладите уште од ученичките клупи, со заеднички напори како од страна на финансиските регулатори и приватниот финансиски сектор, така и од страна на образовните институции. Првата национална стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија, којашто Народната банка и другите финансиски регулатори ја донесоа во 2021 година, меѓу другото, предвидува и активности за поголема застапеност на финансиската едукација во формалното образование, за што соработката и поддршката од надлежното министерство ќе бидат од огромно значење.   

Притоа дополни: „Народната банка и натаму ќе работи на афирмација на финансиската едукација меѓу младите, преку своите редовни предавања за сите заинтересирани училишта, но и преку постојано осовременување на начинот и формата на презентациите и едукативните материјали, водејќи сметка за соодветна застапеност и на дигиталните канали, како попривлечни за младите.“

Во своето обраќање министерот за образование Јетон Шаќири истакна:

– Во постојниот образовен систем се вклучени одделни сегменти на финансиската едукација, но ни претстојат уште активности, заедно со регулаторните институции на финансискиот систем, приватниот сектор и нашите меѓународни партнери, доколку сакаме финансиската едукација да ја поткренеме на повисоко ниво, создавајќи генерации подготвени да ја преземат одговорноста за својата финансиска иднина.

Честитајќи им за постигнатиот успех, на натпреварувачите и на нивните ментори им беа врачени и симболични подароци од МБА и Народната банка.

Учеството на нашата земја на „Европскиот квиз на пари“ е во организација на Македонската банкарска асоцијација, во соработка со Народната банка и Комисијата за хартии од вредност, со поддршка од Министерството за образование и наука и Министерството за финансии.
5godini-EKP-mba-01
5godini-EKP-mba-02
5godini-EKP-mba-03
5godini-EKP-mba-04
5godini-EKP-mba-05
5godini-EKP-mba-06
5godini-EKP-mba-07
5godini-EKP-mba-08
5godini-EKP-mba-09
5godini-EKP-mba-10
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
5godini-EKP-mba-01
5godini-EKP-mba-02
5godini-EKP-mba-03
5godini-EKP-mba-04
5godini-EKP-mba-05
5godini-EKP-mba-06
5godini-EKP-mba-07
5godini-EKP-mba-08
5godini-EKP-mba-09
5godini-EKP-mba-10
previous arrow
next arrow
 


Презентација за 5 години „Европски квиз на пари“ во Македонија:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

U shënua jubileu pesëvjeçar i “Kuizit Evropian të Parave” në vendin tonë

Dje, në Asociacionin Bankar të Maqedonisë (ABM) u shënua një jubile i vogël – 5 vite të “Kuizit Evropian të Parave” në vendin tonë. Gjatë kësaj u theksuan rezultatet e deritashme solide të këtij garimi evropian për nxënësit e grupmoshës prej 13 deri 15 vite, si dhe gatishmëria për nxitjen e mëtejme të edukimit financiar të gjeneratave të reja.                                                                           

Në takimin, kryetarja e ABM-së, Dr. Maja Stevkova-Shterieva, guvernatorja Dr. Anita Angellovska-Bezhoska dhe ministri i Arsimit Dr. Jeton Shaqiri i përshëndetën ekipet fituese të garës nacionale të këtij viti “Kuizi Evropian i Parave”: të plasuarit në vendin e parë Kirill Kitevski dhe Kristijan Llazaroski nga SHFK “Mite Bogoevski” – Resnjë, me mentoren Sonja Strezovska, të cilët e përfaqësuan vendin tonë në finalen evropiane më 16 Maj në Bruksel, Belgjikë; të plasuarit në vendin e dytë Bllagoja Trajçeski dhe Teodora Trposka nga SHMKE “Jane Sandanski” – Manastir, me mentoren Biljana Koçovska dhe të plasuarit në vend të tretë Nikolla Pavllovski dhe Darija Jakimovska nga SHF “Goce Dellçev” – Ilinden, me mentoren Dançe Nacevska.                                                                  

Kryetarja e ABM-së, Maja Stevkova-Shterieva, theksoi se të gjithë anëtarët e ABM-së gjithnjë do u japin mbështetje dhe nxitje maksimale të rinjve, të cilët tregojnë interes për përthellimin e diturive të veta nga sfera e financave dhe ekonomia.                                                                       

– Është me të vërtetë një kënaqësi e madhe që “Kuizi Evropian i Parave” në vendin tonë realizohet me sukses tashmë 5 vite. ABM-ja do vazhdojë të investojë në edukimin e të rinjve pasi që ata janë ardhmëria jonë dhe sa e më tepër të rinjtë edukohen për financat, aq më të suksesshme do jenë bizneset të cilat ata do i fillojnë në të ardhmen ose vendimet financiare të cilat do i sjellin – theksoi Stevkova-Shterieva.                                                                       

Në takimin, guvernatorja Anita Angellovska-Bezhoska theksoi se sipas matjes së fundit të arsimimit financiar në vendin tonë, të rinjtë në moshë prej 18 deri 29 vite kanë 54% të pikave totale për dituritë financiare, që është pak më pak nën mesataren e rajonit, e cila është 56%. Nga këtu, ekziston hapësirë për përmirësim përmes edukimit të më të rinjve që nga bankat shkollore, me përkushtime të përbashkëta, si nga ana e rregullatorëve financiar dhe sektorit financiar privat, ashtu edhe nga ana e institucioneve arsimore. Strategjia e parë nacionale për edukim financiar dhe inkluzion financiar, të cilën Banka Popullore dhe rregullatorët tjerë financiar e sollën në vitin 2021, ndër të tjera, parashikon edhe aktivitete për një përfaqësim më të madh të edukimit financiar në arsimin formal, për çfarë bashkëpunimi dhe mbështetja nga ministria kompetente do jenë të një rëndësie të madhe.

Gjatë kësaj, ajo shtoi: “Banka Popullore edhe më tej do të punon në afirmimin e edukimit financiar në mesin e të rinjve, përmes ligjërimeve të veta të rregullta për të gjitha shkollat e interesuara, por edhe përmes modernizimit të vazhdueshëm të mënyrës dhe formës së prezantimeve dhe materialeve edukative, duke mbajtur llogari për përfaqësimin përkatës edhe të kanaleve digjitale, si më tërheqëse për të rinjtë.“

Në fjalimin e tij, ministri i Arsimit Jeton Shaqiri theksoi:                                                              

– Në sistemin ekzistues arsimor janë të përfshira segmente të veçuara të edukimit financiar, por na presin edhe aktivitete të tjera, së bashku me institucionet rregullatore të sistemit financiar, sektorit privat dhe partnerët tanë ndërkombëtar, nëse dëshirojmë që edukimin financiar t’a ngritim në një nivel më të lartë, duke krijuar gjenerata të cilat janë të gatshme për të ndërmarr përgjegjësinë për të ardhmen e tyre financiare.                                                                  

Duke u uruar për suksesin e arritur, garuesve dhe mentorëve të tyre u ndanë edhe dhurata simoblike nga ABM-ja, Banka Popullore dhe Komisioni i Letrave me Vlerë.   Pjesëmarrja e vendit tonë në “Kuizin Evropian të Parave” është në oganizim të Asociacionit Bankar të Maqedonisë, në bashkëpunim me Bankën Popullore dhe Komisionin e Letrave me Vlerë, me mbështetje nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Financave.

niksa

About niksa