Македонската банкарска асоцијација и Агенцијата за заштита на личните податоци склучија меморандум за соработка

На 08.06.2022 година Здружението за остварување на заеднички интереси на банките и унапредување на нивното работење – МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопјеи Агенцијата за заштита на личните податоци на Република Северна Македонија склучија меморандум за соработка, потврдувајќи ги заедничките цели за постојано унапредување на степенот на заштитата на личните податоци во Република Северна Македонија.

Меморандумот ги изразува заложбите на МБА и АЗЛП за соработка во областа на заштитата на личните податоци со цел ефикасна и целосна имплементација на законските прописи и стандарди за заштита на личните податоци во рамки на банкарскиот систем во Република Северна Македонија и при вршење на финансиските активности.


Asociacioni  Bankar i  Maqedonisë dhe Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nënshkruan memorandum për bashkëpunim

Мë datë 8 qershor 2022, Shoqata për realizimin e interesave të përbashkëta të bankave dhe ngritja e veprimtarisë së tyre – ASOCIACIONI BANKAR I MAQEDONISË  Shkup dhe Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale e Republikës së Maqedonisë së Veriut nënshkruan memorandum për bashkëpunim, duke riafirmuar synimet e përbashkëta në ngritjen e vazhdueshme të nivelit të mbrojtjes së të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Memorandumi shprehë angazhimin e ABM-së dhe AMDhP-së për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale me qëllim të zbatimit efikas dhe të plotë të dispozitave dhe standardeve ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale në kuadër të sistemit bankar në Republikën e Maqedonisë së Veriut si dhe gjatë kryerjes së aktiviteteve financiare.

niksa

About niksa