Кирил и Кристијан од СОУ „Цар Самоил“ – Ресен по втор пат се национални победници на Европскиoт квиз на парите

Учениците Кирил Китевски и Кристијан Лазароски од СОУ „Цар Самоил“ од Ресен, под менторство на професорката Дијана Ѓоргиевска се победници на националниот натпревар за Европскиот квиз на парите, кој во организација на Македонската банкарска асоцијација (МБА), со поддршка на Народната банка и Комисијата за хартии од вредност се одржува шести пат, за време на Глобалната недела на парите.

Ова е втора победа на двајцата ученици, оваа година како средношколци, откако и лани го освоија првото место на националниот натпревар. Тие ќе ја претставуваат нашата земја на европското финале, кое ќе се одржи на 19 април во Брисел, Белгија.

Второто место го освоија Стефани Георгиевска и Филип Клобучински од СЕПУГС Васил Антевски Дренсо менторката Билјана Ниновска, додека третопласирани беа Лара Росоманска и Елена Ризова од СОУ Гимназија „Добри Даскалов” – Кавадарци,  со менторката Лоска Давчева.

На националниот натпревар годинава се пријавија 525 тимови од 85 училишта, менторирани од 102 професори. На македонски јазик се натпреваруваа 479 тимови, а 46 тимови се натпреваруваа на албански јазик. На финалниот натпревар којшто се одржа во просториите на МБА, учествуваа најдобрите тимови од првиот круг и беше прогласен најдобриот национален тим.


Kirili dhe Kristijani nga SHMK “Car Samoil” – Resnjë, për herë të dytë janë fitues nacional të Kuizit Evropian të Parave

Nxënësit Kiril Kitevski dhe Kristijan Llazarovski nga SHMK “Car Samoil” nga Resnja, nën mentorimin e profesoreshës Bijana Gjorgievska janë fitues të garës nacionale për Kuizin Evropian të Parave, i cili në organizim të Asociacionit Bankar të Maqedonisë (ABM), me mbështetje të Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Bankës Popullore u mbajt për herë të gjashtë, gjatë Javës Globale të Parave. Kjo është fitorja e dytë e këtyre nxënësve, këtë vit si nxënës në shkollë të mesme, pasi që edhe vitin e kaluar e fituan vendin e parë në garën nacionale. Ata do e përfaqësojnë vendin tonë në finalen evropiane, e cila do mbahet më 19 Prill në Bruksel, Belgjikë.

Në vend të dytë ishin Stefani Georgievska dhe Filip Klobuçinski nga SHMEJQSH Vasil Antevski Dren me mentoren Biljana Ninovska, ndërsa në vend të tretë ishin Lara Rosomanska dhe Elena Rizova  nga SHMK Gjimnazi “Dobri Daskalov” – Kavadarë, me mentoren Loska Davçeva.

Në garën nacionale këtë vit u paraqitën 525 ekipe nga 85 shkolla, të mentoruara nga 102 profesorë. Në gjuhën maqedonishte garonin 479 ekipe, ndërsa 46 ekipe garonin në gjuhën shqipe. 

Në garën finale e cila u mbajt në hapësirat e ABM-së, morrën pjesë ekipet më të mira nga raundi i parë dhe u shpall ekipi më i mirë nacional.

niksa

About niksa