Кирил и Кристијан од ООУ “Мите Богоевски” – Ресен се национални победници на Европски квиз на пари 2023

Денес, на последниот ден од Глобалната недела на пари, се одржа финалето на националниот натпревар Европски квиз на пари 2023.

Во првиот круг беа избрани најдобрите 3 тима во земјата од вкупно пријавените 391 тим од 76 училишта, менторирани од 101 професор. На македонски јазик се натпреваруваа 379 тимови, а 16 се натпреваруваа на албански јазик.

На денешното финале, на кое учествуваа најдобрите 3 тима од првиот круг, беше избран најдобриот национален тим.

Победничкиот тим кој ќе ја претставува нашата земја на европското финале на 16-ти мај во Брисел, Белгија е Кирил Китевски и Кристијан Лазароски од ООУ “Мите Богоевски” – Ресен со менторката Соња Стрезовска.

Второто место го освоија Благоја Трајчески и Теодора Трпоска од СОЕУ “Јане Сандански” – Битола со менторката Билјана Кочовска , додека третопласирани беа Никола Павловски и Дарија Јакимовска од ОУ “Гоце Делчев” – Илинден,  со менторката Данче Нацевска. Нашата земја по петти пат учествува на овој проект на Европската банкарска федерација, наменет за финансиска писменост на учениците од 13 до 15 години.


Kiril dhe Kristijan nga SHFK “Mite Bogoevski” – Resnjë janë fitues kombëtarë të Kuizit Evropian të Parave 2023

Sot, në ditën e fundit të Javës globale të parave, u mbajt finalja e garës kombëtare Kuizi Evropian i Parave 2023.

Në rrethin e parë u zgjodhën 3 ekipet më të mira në vendin tonë nga gjithsej 391 ekipe të paraqitura nga 76 shkolla, të mentoruar nga 101 profesor. Në gjuhën maqedonishte garuan 379 ekipe, ndërsa në gjuhën shqipe garuan 16 ekipe.

Ekipi fitues i cili do të përfaqësojë vendin tonë në finalen evropiane më 16 Maj në Bruksel, Belgjikë është Kiril Kitevski dhe Kristijan Llazaroski nga SHFK “Mite Bogoevski” – Resnjë me mentoren Sonja Strezovska, Vendin e dytë e fituan  Bllagoja Trajçeski dhe Teodora Trposka nga SHMKE “Jane Sandanski” –  Manastir me mentoren Biljana Koçovska, ndërsa në vend të tretë ishin Nikolla Pavllovski dhe Darija Jakimovska nga SHF “Goce Delçev” – Ilinden, me mentoren Dançe Nacevska.

Vendi ynë për herë të pestë merr pjesë në këtë projekt të Federatës Bankare Evropiane, i destinuar për arsim financiar të nxënësve të moshës prej 13 deri 15 vjet.

niksa

About niksa