Европски квиз на парите 2024

Помалку од еден месец нѐ дели од националниот натпревар за „Европскиот квиз на парите 2024“!

Исклучително сме задоволни од интересот на нашите основци и средношколци, како и нивните наставници за овој натпревар и желбата за градење и зајакнување на нивните знаења од областа на финансиите.

Годинава на националниот натпревар, којшто се одржува по шести пат, во организација на Македонската банкарска асоцијација, во соработка со Народната банка и Комисијата за хартии од вредност, се пријавија:

  • Околу 1000 ученици и
  • Околу 100 ментори од
  • 85 основни и средни училишта ширум земјава.

Денеска беше одржана подготвителна средба на претставниците на МБА, Народната банка и КХВ со менторите, односно наставниците од пријавените училишта на која им беа дадени насоки и едукативни материјали за подготовка на учениците за натпреварот.

Националниот натпревар ќе се одржи за време на Глобалната недела на парите, од 18 до 24 март годинава, додека најдобрите двајца ученици ќе ја претставуваат нашата земја на европското финале што ќе се одржи на 18 и 19 април 2024 година во Брисел, Кралството Белгија.


Kuizi Evropian i Parave

Më pak se një muaj na ndan nga gara komëtare për “Kuizin Evropian të Parave 2024“!

Jemi jashtëzakonisht të kënaqur nga interesi i nxënësve tanë të shkollave fillore dhe të mesme, si dhe nga mësimdhënësit e tyre për këtë garë dhe dëshirën për ndërtim dhe përforcim të diturive të tyre nga sfera e financave.

Këtë vit, në garën kombëtare, e cila mbahet për herë të gjashtë, në organizim të Asociacionit Bankar të Maqedonisë, në bashkëpunim me Bankën Popullore dhe Komisionin e Letrave me Vlerë, u paraqitën:

  • Rreth 1000 nxënës dhe
  • Rreth 100 mentorë nga
  • 85 shkolla fillore dhe të mesme anembanë vendit tonë.

Sot u mbajt takimi përgatitës i përfaqësuesve të MBA-së, Bankës Popullore dhe KLV-së me mentorët, respektivisht mësimdhënësit nga shkollat e paraqitura, në të cilin u dhanë udhëzime dhe materiale edukative për përgatitje të nxënësve për garë.

Gara kombëtare do të mbahet gjatë Javës Globale të Parave, nga 18 deri 24 Mars të këtij viti, përderisa dy nxënësit më të mirë do e përfaqësojnë vendin tonë në finalen evropiane, e cila do të mbahet më 18 dhe 19 Prill 2024 në Bruksel, Mbretëria e Belgjikës.

niksa

About niksa