Јавен повик до основните и до средните училишта во Република Северна Македонија за „Европски квиз на пари 2024“

МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА
во соработка со
Народна банка на Република Северна Македонија
и
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија

објавува

ЈАВЕН ПОВИК
до основните и средните училишта во Република Северна Македонија

Ги повикуваме основните и средните училишта во Република Северна Македонија за учество во меѓународниот натпревар – Европски квиз на парите. Овој квиз е проект на Европската банкарска федерација за финансиска едукација на учениците од 13 до 15 години.

Европскиот квиз на парите се одвива во две фази:
– првата фаза се националните натпревари во секоја земја, и
– втората фаза е европското финале, во кое учествуваат победниците на националните натпревари.

Во Република Северна Македонија, националниот натпревар ќе се одржи за време на Глобалната недела на парите (од 18 до 24 март 2024 година), на македонски и на албански јазик, во два круга:

прв круг: онлајн натпревар за селекција на најдобрите три тима;
втор круг: најдобрите три тима се натпреваруваат за титулата „национален шампион“ со физичко присуство во просториите на Македонската банкарска асоцијација.

Тимот од најдобрите двајца ученици ќе ја претставува нашата земја на европското финале што ќе се одржи на 18 и 19 април 2024 година во Брисел, Кралството Белгија. Секој тим се натпреварува на својот мајчин јазик. Европската банкарска федерација ќе им додели парична награда на училиштата што ќе освојат прво, второ и трето место.

Натпреварите ќе се одвиваат преку посебна електронска апликација за оваа намена Кахут (Kahoot!), која е едукативна платформа врз база на игра.

Се повикуваат сите заинтересирани основни и средни училишта да пријават одделенија/класови за учество на националниот натпревар во Република Северна Македонија најдоцна до 19 февруари 2024 година, на веб-страницата на Македонската банкарска асоцијација на следниов линк, или на електронската адреса: info@mba.mk.

Притоа, треба да се има предвид следново:

  • Учениците се натпреваруваат во тимови по двајца;
  • Секое основно или средно училиште може да пријави повеќе одделенија/класови и секој клас може да пријави повеќе тимови;
  • Учениците треба да бидат на возраст од 13 до 15 години, со датум на раѓање по 19.4.2008 година;
  • Заедно со податоците за одделенијата/класовите, треба да се достават податоци и за наставниците/професорите под чие менторство ќе се одвива подготовката.

Едукативните материјали потребни на учесниците од Република Северна Македонија за подготовка за  националниот натпревар и европското финале и повеќе информации за Европскиот квиз на парите се достапни на следниве веб-страници: mba.mk и efb.eu.

Поддржано од:
Министерството за образование и наука на РСМ
Министерството за финансии на РСМ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

ASOCIACIONI BANKAR I MAQEDONISË
në bashkëpunim me
Bankën popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
Komisionin për letra me vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Shpall

THIRRJE PUBLIKE
Drejtuar Shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut

U bëjmë thirrje shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në garën ndërkombëtare – Kuizi evropian i parave. Ky kuiz është projekt i Federatës Bankare Evropiane për edukim financiar të nxënësve të grupmoshës prej 13 deri në 15 vjet.

Kuizi evropian i parave zhvillohet në fy faza:
– etapa e parë janë garat nacionale në çdo vend, dhe
– etapa e dytë është finalja evropiane në të cilën marrin pjesë fituesit e garave nacionale.

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut gara nacionale do të mbahet gjatë Javës globale të parave (nga 18 deri më 24 Mars të vitit 2024) në gjuhën maqedonishte dhe gjuhën shqipe, në  dy rrethe:

rrethi i parë: garë online për përzgjedhjen e 3 ekipeve më të mira;
rrethi i dytë: 3 ekipet më të mira me prani fizike në hapësirat e Asociacionit Bankar të Maqedonisë garojnë për titullin kampion naconal.

Ekipi i dy nxënësve më të mirë do të përfaqësojë vendin tonë në finalen evropiane, e cila do të mbahet më 18-19 Prill të vitit 2024 në Bruksel, Mbretëria Belge. Çdo ekip do të garojë në gjuhën e tij amtare. Federata Bankare Evropiane do t’u ndajë çmime në para shkollave të cilat do të fitojnë vendin e parë, të dytë dhe të tretë.

Garat do të zhvillohen përmes një aplikacioni të posaçëm elektronik për këtë qëllim Kahut (Kahoot!), i cili është një platformë edukative në bazë të lojës.

U bëhet thirrje të gjitha shkollave të interesuara fillore dhe të mesme që të paraqesin klasa për pjesëmarrje në garën nacionale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, jo më vonë se deri më 19 Shkurt të vitit 2024, në faqen e internetit të Asociacionit Bankar të Maqedonisë në linkun në vijim, ose në adresën elektronike: info@mba.mk

Gjatë kësaj, duhet pasur parasysh për si vijon:

  • Nxënësit garojnë në ekipe prej dy personave;
  • Çdo shkollë fillore ose e mesme mund të paraqet më shumë klasa dhe secila klasë mund të paraqet më shumë ekipe;
  • Nxënësit duhet të jenë prej moshës 13 deri 15 vjet, me datë të lindjes pas 19.04.2008;
  • Së bashku me të dhënat për klasat, duhet të dorëzohen të dhëna për arsimtarët/profesorët nën mentorimin e të cilëve do të zhvillohet përgatitja.

Materialet edukative të nevojshme për pjesëmarrësit nga Republika e Maqedonisë së Veriut për përgatitje për garën nacionale dhe finalen evropiane, si dhe më shumë informata për Kuizin evropian të parave janë në dispozicion në faqen e internetit në vijim: mba.mk dhe efb.eu.

Mbështetur nga:
Ministria e Arsimit dhe Shkencës e RMV-së
Ministria e Financave e RMV-së

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

niksa

About niksa