Јавен повик до основните и до средните училишта во Република Северна Македонија за „Европски квиз на пари 2022“

МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА
во соработка со
Народна банка на Република Северна Македонија и
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија

објавува

ЈАВЕН ПОВИК
до основните и средните училишта во Република Северна Македонија

Ги повикуваме основните и средните училишта во Република Северна Македонија за учество во меѓународниот натпревар Европски квиз на парите. Овој квиз е проект на Европската банкарска федерација за финансиска едукација на учениците од 13 до 15 години.

Европскиот квиз на парите се одвива во две фази:
првата фаза се националните натпревари во секоја земја, и
втората фаза е европското финале во кое учествуваат победниците на националните натпревари.

Во Република Северна Македонија националниот натпревар ќе се одржи виртуелно за време на Глобалната недела на парите (од 21 до 27 март 2022 година) на македонски и на албански јазик.

Тим од најдобрите двајца ученици ќе ја претставува нашата земја на европското финале коешто ќе се одржи на 10 мај 2022 година во Брисел, Кралството Белгија, на англиски јазик. Поради тоа, националните победници треба да имаат солидни познавања од англиски јазик.

Европската банкарска федерација го задржува правото за одржување на финалето како е-настан, доколку тоа го бараат условите наметнати од пандемијата.

Европската банкарска федерација ќе им додели парична награда на училиштата коишто ќе освојат прво, второ и трето место.

Натпреварите ќе се одвиваат преку посебна електронска апликација за оваа намена Кахут (Kahoot!), којашто е едукативна платформа на база на игра.

Се повикуваат сите заинтересирани основни и средни училишта да пријават одделенија/класови за учество на националниот натпревар во Република Северна Македонија, најдоцна до 18 февруари 2022 година, на следнава електронска адреса на Македонската банкарска асоцијација: info@mba.mk, или директно преку нашата веб-страница на следниов линк.

Притоа, треба да се има предвид следново:

  • Секое основно или средно училиште може да пријави повеќе одделенија/класови;
  • Учениците треба да бидат на возраст од 13 до 15 години на денот на пријавувањето;
  • Заедно со податоците за одделенијата/класовите, треба да се достават податоци за наставниците/професорите под чие менторство ќе се одвива подготовката.

Едукативните материјали потребни на учесниците од Република Северна Македонија за подготовка за  националниот натпревар и европското финале и повеќе информации за Европскиот квиз на парите се достапни на следниве веб-страници: mba.mk и efb.eu.

Поддржано од:
Министерство за образование и наука на РСМ
Министерство за финансии на РСМ


ASOCIACIONI BANKAR I MAQEDONISË
në bashkëpunim me
Bankën popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
Komisionin për letra me vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Shpall

THIRRJE PUBLIKE
Drejtuar Shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut

U bëjmë thirrje shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në garën ndërkombëtare Kuizi evropian i parave. Ky kuiz është projekt i Federatës bankare evropiane, për edukimin financiar të nxënësve të grupmoshës prej 13 deri 15 vjet.

Kuizi evropian i parave zhvillohet në fy faza:
e para janë garat kombëtare në secilin vend,
ndërsa faza e dytë është finalja evropiane në të cilën do marrin pjesë fituesit e garave kombëtare.

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut gara kombëtare do të mbahet në mënyrë virtuele gjatë Javës globale të parave (nga 21 deri më 27 mars të vitit 2022) në gjuhën maqedonishte dhe shqipe.

Ekipi i përbërë nga dy nxënësit më të mirë do të përfaqësojë vendin tonë në finalen evropiane e cila do të mbahet në mënyrë virtuele më 10 maj të vitit 2022 në Bruksel, Mbretëria e Belgjikës, në gjuhën anglishte.  Andaj, fituesit kombëtar duhet të kenë njohuri solide nga gjuha anglishte.

Federata bankare evropiane e mban të drejtën për të mbajtur finalen si një e-event, përderisa kushtet e imponuara nga pandemia e kërkojnë këtë.

Federata bankare evropiane do u ndajë çmim në para shkollave të cilat do fitojnë vendin e parë, të dytë dhe të tretë.

Garat do të realizohen përmes aplikacionit të veçantë elektronik për këtë qëllim Kahut (Kahoot!), e cila është platformë edukative në bazë të lojës.

U bëhet thirrje të gjitha shkollave të interesuara fillore dhe të mesme që të paraqesin klasat për pjesëmarrje në garën kombëtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, jo më vonë se deri më 18 shkurt të vitit 2022, në adresën elektronike në vijim të Asociacionit bankar të Maqedonisë: info@mba.mk

Gjatë kësaj, duhet të merret parasysh për si në vijim:

  • Secila shkollë fillore ose e mesme mund të paraqet më shumë klasa;
  • Nxënësit duhet të jenë të grupmoshës prej 13 deri 15 vjet në ditën e paraqitjes;
  • Së bashku me të dhënat për klasat duhet të dorëzohen të dhëna për arsimtarët/profesorët nën mentorimin e të cilëve do të zhvillohet përgaditja.

Materialet edukative të nevojshme për pjesëmarrësit nga Republika e Maqedonisë së Veriut për përgaditje të garës kombëtare dhe finalen evropiane dhe më tepër informata për Kuizin evropian të parave janë të qasshme në faqet vijuese të internetit: mba.mk и efb.eu.

Mbështetur nga:
Ministria e arsimit dhe shkencës e RMV-së
Ministria e financave e RMV-së


niksa

About niksa