Нашиот тим со бронзена медала на финалето на Европскиот квиз за пари 2024 година

Учениците Кирил Китевски и Кристијан Лазароски од СОУ „Цар Самоил“од Ресен, под менторство на професорката Дијана Ѓоргиевска го освоија третото место на финалето на Европскиот квиз за пари 2024 година, кое се одржа на 19.4.2024 година во Брисел, Белгија, во организаација на Европската банкарска федерација (ЕБФ).

Овогодинешниот Европски квиз за пари забележа рекорден одѕив во неколку земји, при што приближно 36000 тинејџери од 2200 училишта учествуваа во националните натпревари низ Европа. Иницијативата, започната од ЕБФ во 2017 година, цели да ги подобри финансиските знаења на младите луѓе и да поттикне финансиски одговорна генерација.

Тимот од Австрија го освои првото место, додека второпласирана беше екипата од Чешка.

Квизот го тестираше знаењето на учесниците за критичните финансиски теми за тинејџерите, вклучувајќи долгорочно планирање, стратегии за штедење, разбирање на криптовалути, свесност за сајбер безбедноста и одговорно управување со кредитите. Сите прашања се усогласени со упатствата на ОЕЦД/ИНФЕ за едукација за финансиска писменост.

На натпреварот учествуваа вкупно 26 земји: Албанија, Австрија, Чешка, Естонија, Финска, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Ирска, Италија, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Норвешка, Полска, Португалија, Република Северна Македонија, Романија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија и Украина.

Вим Мијс, извршен директор на ЕБФ, рече: „Секоја година во Брисел гледаме нова генерација на млади кои се подготвени да ги совладаат финансиските вештини и да ја добијат титулата европски шампион. Развивајќи ги своите вештини со поддршка од нивните ментори, тие добиваат сериозен почеток за зрелоста. Импресивно е да се види толку многу позитивна енергија во Брисел, од година во година“.


Ekipi ynë me medalje bronzi në finalen e Kuizit Evropian të Parave 2024

Nxënësit Kirill Kitevski dhe Kristijan Llazarovski nga SHMK “Car Samoil” nga Resnja, nën mentorim të profesoreshës Dijana Gjorgievska e fituan vendin e tretë në finalen e Kuizit Evropian të Parave 2024, i cili u mbajt më datë 19.4.2024 në Bruksel, Belgjikë, në organizim të Federatës Bankare Evropiane (FBE).

Kuizi Evropian i Parave i këtij viti shënoi jehonë rekorde në disa vende, gjatë së cilës përafërsisht 36000 të rinjë nga 2200 shkolla morën pjesë në garat nacionale anembanë Evropës. Iniciativa, e filluar nga FBE në vitin 2017, synon t’i përmirësojë dituritë financire të të rinjve dhe të nxit një gjeneratë me përgjegjësi financiare.

Ekipi nga Austria e fitoi vendin e parë, ndërsa të plasuar në vend të dytë ishte ekipi nga Çekia.

Kuizi e testonte diturinë e të pjesëmarrësve për temat kritike financiare për të rinjtë, përfshirë planifikimin afatgjatë, strategjitë për kursim, të kuptuarit e kriptovalutave, vetëdijësimin për sigurinë kibernetike dhe menaxhimin e përgjegjshëm me kreditë. Të gjitha çështjet janë të harmonizuara me udhëzimet e OECD/INFE për edukimin dhe arsimimin financiar.

Në garë morrën pjesë gjithsej 26 vende: Shqipëria, Austria, Çekia, Estonia, Finlanda, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Malta, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Republika e Maqedonisë së Veriut, Rumania, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja dhe Ukraina.

Vim Mijs, drejtor ekzekutv i FBE, tha: “Çdo vit në Bruksel shohim një gjeneratë të re të të rinjve të cilët janë të gatshëm të përvetësojnë shkathtësitë financiare dhe të fitojnë titullin kamion evropian. Duke zhvilluar shkathtësitë e veta me mbështetje të mentorëve të tyre, ata fitojnë një fillim serioz të pjekurisë së tyre. Mbresëlënëse është të shihet një energji aq pozitive në Bruksel, nga viti në vit“.

niksa

About niksa