МБА, НБ и КХВ ги поздравија учениците со најдобри резултати на Европскиот квиз на парите и нивните ментори

Денес, во Македонската банкарска асоцијација (МБА) претседателката д-р Маја Стевкова- Штериева, заменик претседателот м-р Тони Стојановски, гувернерката д-р Анита Ангеловска-Бежоска и комисионeрот д-р Зоран Колев ги поздравија најдобро пласираните на овогодинешното издание на националниот натпревар за Европскиот квиз на парите и нивните ментори.

На победниците – учениците од училиштето СУГС „Joсип Броз Тито“ – Скопје, Матеја Талеска и Дино Дановиц и менторката Емилија Величкова, второ пласираните Теона Митревска и Јани Јеренда од училиштето СЕПУГС „Васил Антевски Дрен” – Скопје и менторката Биљана Ниновска и третопласираните Марија Вчкова и Стефанија Сарафимова од училиштето СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ – Кавадарци и менторката Јасминка Ризова им беа врачени сертификати и симболични награди.

Европскиот квиз на пари е проект на Европската банкарска федерација за финансиска едукација на ученици од 13 до 15-годишна возраст, што Македонската банкарска асоцијација во соработка со Народната банка на Република Северна Македонија и Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија го организира  по четврти пат и е еден од најмасовните настани од натпреварувачко-едукативен карактер наменет за ученици, организиран во земјава изминативе неколку години.


EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-01
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-02
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-03
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-04
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-05
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-06
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-07
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-08
previous arrow
next arrow
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-01
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-02
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-03
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-04
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-05
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-06
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-07
EKP2022-najdobri-rezultati-ucenici-08
previous arrow
next arrow
 


ABM-ja, BP-ja dhe KLV-ja i përshëndetën nxënësit me rezultatet më të mira në Kuizin Evropian të parave dhe mentorët e tyre

Sot, në Asociacionin Bankar të Maqedonisë (ABM), kryetarja Dr. Maja Stevkova-Shterieva, zëvendëskryetari Mr.Sc. Toni Stojanovski, guvernatorja Dr. Anita Angellovska-Bezhoska dhe komisionari Dr. Zoran Kolev i përshëndetën nxënësit më të mirë të plasuar në edicionin e sivjemë në garën kombëtare të Kuizit Evropian të parave dhe mentorët e tyre.

Fituesve – nxënësve nga shkolla SUGS “Josip Broz Tito” – Shkup, Mateja Taleska dhe Dino Danovic dhe mentoren Emilija Veliçkova, nxënësve të plasuar në vend të dytë Teona Mitrevska dhe Jani Jerenda nga shkolla SEPUGS “Vasil Antevski Dren” – Shkup dhe mentoren Biljana Ninovska dhe nxënësve të plasuar në vend të tretë Marija Vçkova dhe Stefanija Sarafimova nga shkolla SOU Gjimnazi “Dobri Daskallov” – Kavadarë dhe mentorja Jasminka Rizova, u ndanë certifikate dhe çmime simbolike.

Kuizi Evropian i parave është projekt i Federatës Bankare Evropiane për edukim financiar të nxënësve të grupmoshës nga 13 deri 15 vjeç, të cilin Asociacioni Bankar i Maqedonisë në bashkëpunim me Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komisionin e Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut e organizon për herë të katërt dhe është një prej ngjarjeve më masovike me karakter garues dhe edukativ, i dedikuar për nxënësit, i organizuar në vendin tonë në disa vitet e kaluara.

niksa

About niksa