Европскиот квиз за пари се врати во Брисел за да ја поттикне финансискита писменост

  • Македонски  претставници во Брисел беа Кирил Китевски и Кристијан Лазароски од ОУ “Мите Богоевски” од Ресен  
  • Тимот од  Грција ја однесе дома победата на најголемиот европски квиз за финансиска писменост

Прв пат после 2020 година, ученици од 28 европски земји се здружија вчера, 16.5.2023 година, во Брисел, на овогодинешното меѓународно финале на Европскиот квиз на пари, натпревар за финансиска писменост во организација на Европската банкарска федерација. Повеќе од 37504 тинејџери од цела Европа, учествуваа на квизот со победниците од Грција, Полска и Португалија.

Европскиот квиз на пари е најголем европски квиз за финансиска писменост наменет за ученици од 13 – 15-годишна возраст, кој привлекува милиони играчи на Кахут секоја година. Во 2017, овој квиз старуваше заедно со кампањата за одбележување на Европската недела на пари и е дел од  иницијативите за финансиска писменост на Европската банкарска федерација нагласувајќи ја важноста од финансиска едукација за младите луѓе да водат поубав и побезбеден начин на живот.

„Прекрасно е чувството да  се посака повторно добредојде на учесниците на квизот во Брисел и да се почувствува енергијата на ова друштво на млади луѓе желни за подобрување на нивните финансиски вештинии, желбата за стекнување знаење во областа на дигиталното банкарство, сајбер безбедноста, одржливоста во банкарството“, рече Вим Мијс, извршниот директор на Европската банкарска федерација. „Украина исто така се придружи на овој квиз за прв пат оваа година искажувајќи ја со тоа нивната огромна посветеност спрема финасиската писменост. Среде предизвиците и околностите со кои се соочуваат, финансиската едукација им останала приоритет и ние сме среќни што ја гледаме нашата работа и тоа што нашите членки на овие вештини умешно им дале особена важност“.

Учесниците го одмеруваа нивното знаење за лични финансии со фокус на долгорочно планирање, штедење, криптовалути, сајбер безбедност, онлајн измами како и кредитирање и управување со приходите. Сите прашања се изготвени во согласност со насоки на OECD/INFE и основните компетенции за финансиска писменост на младите.

Земји учеснички беа: Австрија, Албанија, Германија, Грција, Данска, Естонија, Ирска, Исланд, Италија, Латвија, Литванија, Луксембург, Лихтенштајн, Малта, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, РС Македонија, Словачка, Словенија, Србија, Унгарија, Украина, Финска, Чешка, Шведска и Шпанија.

Учеството на Европскиот квиз на пари во Брисел, Кирил Китевски и Кристијан Лазароски под менторство на Соња Стрезовска, го обезбедија со победа на националниот натпревар организиран од Македонската банкарска асоцијација во соработка со Народната банка и Комисијата за хартии од вредност поддржан од Министерството за образование и Министерството за финансии.

Нашите претставници во Брисел имаа кратка средба со министерот за финансии д-р Фатмир Бесими кој им посака успех на натпреварот.


emq-brussels-may23-14
emq-brussels-may23-04
emq-brussels-may23-05
emq-brussels-may23-06
emq-brussels-may23-07
emq-brussels-may23-08
emq-brussels-may23-09
emq-brussels-may23-10
emq-brussels-may23-11
emq-brussels-may23-12
emq-brussels-may23-13
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
emq-brussels-may23-14
emq-brussels-may23-04
emq-brussels-may23-05
emq-brussels-may23-06
emq-brussels-may23-07
emq-brussels-may23-08
emq-brussels-may23-09
emq-brussels-may23-10
emq-brussels-may23-11
emq-brussels-may23-12
emq-brussels-may23-13
previous arrow
next arrow
 

Kuizi Evropian i Parave u kthye në Bruksel për të nxitur arsimimin financiar

  • Përfaqësues të Republikës së Maqedonisë së Veriut  në Bruksel ishin Kirill Kitevski dhe Kristijan Llazarovski nga SHF “Mite Bogoevski” nga Resnja 
  • Ekipi nga Greqia arriti të sigurojë fitoren në Kuizin më të madh evropian për arsimim financiar

Për herë të parë pas vitit 2020, nxënës nga 28 vende Evropiane u bashkuan në Bruksel, në finalen e sivjemë ndërkombëtare të Kuizit Evropian të Parave, garë për arsimim financiar në organizim të Federatës Bankare Evropiane. Mbi 37,504 të rinjë nga e tërë Evropa morrën pjesë në kuizin, me fituesit nga Greqia, Polonia dhe Portugalia.

Kuizi Evropian i Parave është kuizi më i madh Evropian për arsimim financiar i destinuar për nxënësit e moshës 13 – 15 vjeçare, i cili tërheq miliona lojtarë në Kahut për çdo vit. Në vitin 2017, ky kuiz startoi së bashku me fushatën e shënimit të Javës Evropiane të Parave dhe është pjesë e nismave për arsimim financiar të Federatës Bankare Evropiane duke theksuar rëndësinë e edukimit financiar për të rinjtë që të çojnë një mënyrë më të mirë dhe më të sigurt të jetesës.

Është e shkëlqyeshme ndjenja që përsëri t’u dëshirohet mirëseardhje pjesëmarrësve në kuizin  në Bruksel  dhe të ndjehet energjia e kësaj shoqërie të të rinjve të vullnetshëm për përmirësimin e shkathtësive të tyre financiare, dëshira për përvetësimin e diturive në sferën e bankimit digjital, sigurisë kibernetike, qëndrueshmërisë në bankimin, tha Vim Mijs, drejtori ekzekutiv i Federatës Bankare Evropiane. Ukraina poashtu i’u bashkangjit këtij kuizi për herë të parë këtë vit duke shprehur me këtë përkushtimin e tyre të jashtëzakonshëm ndaj arsimimit financiar. Në mes të sfidave dhe rrethanave me të cilat ballafaqohen, edukimi financiar u ka mbetur prioritet dhe ne jemi të gëzuar që shikojmë punën tonë dhe që anëtarët tonë u kanë dhënë këtyre shkathtësive një rëndësi të veçantë,,.

Pjesëmarrësit garonin me diturinë e tyre për financat personale me përqëndrim në planifikimin afatgjatë, kursimin, kriptovalutat, sigurinë kibernetike, online mashtrime si dhe kreditimi dhe menaxhimi me të ardhurat. Të gjitha pyetjet janë të përgatitura në përputhje me udhëzimet e OECD/INFE dhe kompetencat bazë për arsimimin financiar të të rinjve.

Vendet anëtare ishin: Austria, Shqipëria, Gjermania, Greqia, Danimarka, Estonia, Irlanda, Islandi, Italia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Lihtenshtajni, Malta, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, R. e Maqedonisë së Veriut, Sllovakia, Sllovenia, Sërbia, Hungaria, Ukraina, Finlanda, Çekia, Suedia dhe Spanja.

Pjesëmarrjen në Kuizin Evropian të Parave në Bruksel, Kirill Kitevski dhe Kristijan Llazarovski, nën mentorim të Sonja Strezovska, e siguruan me fitore në garën kombëtare të organizuar nga Asociacioni Bankar i Maqedonisë në bashkëpunim me Bankën Popullore dhe Komisionin e Letrave me Vlerë, mbështetur nga Ministria e Arsimit dhe Ministria e Financave.

Përfaqësuesit tanë në Bruksel kishin një takim të shkurtë me ministrin e financave Dr. Fatmir Besimi, i cili u dëshiroi sukses në garën.

niksa

About niksa