Ќе се одржи националниот натпревар на Европскиот квиз на пари

Финансиската едукација на младите –
еден од приоритетите на Македонската банкарска асоцијација

Македонската банкарска асоцијација ја известува јавноста дека како и во другите европски земји, заради пандемијата на ковид-19, националниот натпревар на Европскиот квиз на пари ќе се одржи на начин различен од претходно објавениот.

Националниот натпревар во нашата земја ќе се одржи на 29 мај, во 12 часот на македонски јазик и во 13 часот на албански јазик. Секој учесник ќе се натпреварува индивидуално, од својот дом, преку електронската платформа Kahoot!.

Право на учество во натпреварот имаат учениците од класовите пријавени од менторите на јавниот повик кој Македонската банкарска асоцијација го објави во јануари годинава, во соработка со Народната банка и Комисијата за хартии од вредност, со поддршка од Министерството за финансии и од Министерството за образование и наука.

Прашањата на Европскиот квиз на пари ќе бидат со понудени одговори од кои само еден е точен, a освен точноста на одговорите ќе се вреднува и брзината на натпреварувачот при одговарањето.

Македонската банкарска асоцијација ќе ги награди учениците и менторите кои ќе освојат прво, второ и трето место на националното натпреварување.

Националниот натпревар на Европскиот квиз на пари во нашата земја се одржува по вторпат, во организација на Македонската банкарска асоцијација, во соработка со Народната банка и Комисијата за хартии од вредност.

Од исклучително голема важност е и во ваков период, кога корона-кризата влијае на економијата, и натаму да се вложува во финансиската едукација, заради што и Македонската банкарска асоцијација и сите институции коишто учествуваат и го поддржуваат одржувањето на Европскиот квиз на парите во нашата земја продолжуваат со своите активности во оваа сфера.


Do mbahet gara kombëtare e Kuizit evropian të parave

Edukata financiare e të rinjve –
Një nga prioritetet e Asociacionit bankar maqedonas

Asociacioni bankar maqedonas e njofton publikun se sikurse edhe në vendet tjera evropiane, për shkak të pandemisë së COVID-19, gara kombëtare e Kuizit evropian të parave do të mbahet në një mënyrë ndryshe nga ajo e shpallur më parë.

Gara kombëtare në vendin tonë të të mbahet më 29 maj, në ora 12 në gjuhën maqedonishte dhe në ora 13 në gjuhën shqipe. Çdo nxënës do të garojë në mënyrë individuale, nga shtëpia e tij, përmes platformës elektronike Kahoot!.

Të drejtë të pjesëmarrjes në garën kanë nxënësit e klasave të paraqitura nga mentorët në thirrjen publike të cilën Asociacioni bankar maqedonas e shpalli në janar të këtij viti, në bashkëpunim me Bankën popullore dhe Komisionin e letrave me vlerë, me mbështetje të Ministrisë për financa dhe Ministrisë për arsim dhe shkencë.

Pyetjet e Kuizit evropian të parave do të jenë me përgjigje të ofruara nga të cilat vetëm një është e saktë, ndërsa përveç saktësisë së përgjigjeve do të vlerësohet edhe shpejtësia e garuesit gjatë dhënies së përgjigjes.

Asociaconi bankar maqedonas do t’i shpërblejë nxënësit dhe mentorët të cilët do të fitojnë vendin e parë, të dytë dhe të tretë në garën kombëtare.

Gara kombëtare e Kuizit evropian të parave në vendin tonë mbahet për herë të dytë, në organizim të Asociacionit bankar maqedonas, në bashkëpunim me Bankën popullore dhe Komisionin e letrave me vlerë.

Me rëndësi jashtëzakonisht të madhe është që edhe në një periudhë të këtillë, kur kriza e shkaktuar nga virusi korona ndikon në ekonominë, edhe mëtej të investohet në edukatën financiare, andaj edhe Asociacioni bankar maqedonas dhe të gjitha institucionet të cilat marrin pjesë dhe e mbështesin mbajtjen e Kuizit evropian të parave në vendin tonë vazhdojnë me aktivitetet e tyre në këtë sferë.


Повеќе за Европскиот квиз на пари…
niksa

About niksa