Јавен повик до основните и до средните училишта во Република Северна Македонија за „Европски квиз на пари 2023“

МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА
во соработка со
Народна банка на Република Северна Македонија и
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија

објавува

ЈАВЕН ПОВИК
до основните и средните училишта во Република Северна Македонија

Ги повикуваме основните и средните училишта во Република Северна Македонија за учество во меѓународниот натпревар – Европски квиз на парите. Овој квиз е проект на Европската банкарска федерација за финансиска едукација на учениците од 13 до 15 години.

Европскиот квиз на парите се одвива во две фази:
– првата фаза се националните натпревари во секоја земја, и
– втората фаза е европското финале во кое учествуваат победниците на националните натпревари.

Во Република Северна Македонија националниот натпревар ќе се одржи за време на Глобалната недела на парите (од 20 до 26 март 2023 година) на македонски и на албански јазик, во два круга:

прв круг: онлајн натпревар за селекција на најдобрите 3 тима;
втор круг: најдобрите 3 тима со физичко присуство се натпреваруваат за титулата национален шампион.

Тимот од најдобрите двајца ученици ќе ја претставува нашата земја на европското финале коешто ќе се одржи на 16 мај 2023 година во Брисел, Кралството Белгија. Секој тим се натпреварува на својот мајчин јазик. Европската банкарска федерација ќе им додели парична награда на училиштата коишто ќе освојат прво, второ и трето место.

Натпреварите ќе се одвиваат преку посебна електронска апликација за оваа намена Кахут (Kahoot!), којашто е едукативна платформа на база на игра.

Се повикуваат сите заинтересирани основни и средни училишта да пријават одделенија/класови за учество на националниот натпревар во Република Северна Македонија, најдоцна до 17 февруари 2023 година, на веб страната на Македонската банкарска асоцијација на следниов линк, или на електронската адреса: info@mba.mk.

Притоа, треба да се има предвид следново:

  • Учениците се натпреваруваат во тимови по двајца;
  • Секое основно или средно училиште може да пријави повеќе одделенија/класови и секој клас може да пријави повеќе тимови;
  • Учениците треба да бидат на возраст од 13 до 15 години, со датум на раѓање најдоцна до 15.5.2007 година;
  • Заедно со податоците за одделенијата/класовите, треба да се достават податоци за наставниците/професорите под чие менторство ќе се одвива подготовката.

Едукативните материјали потребни на учесниците од Република Северна Македонија за подготовка за  националниот натпревар и европското финале и повеќе информации за Европскиот квиз на парите се достапни на следниве веб-страници: mba.mk и efb.eu.

Поддржано од:
Министерство за образование и наука на РСМ
Министерство за финансии на РСМ


ASOCIACIONI BANKAR I MAQEDONISË
në bashkëpunim me
Bankën popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
Komisionin për letra me vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Shpall

THIRRJE PUBLIKE
Drejtuar Shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut

U bëjmë thirrje shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në garën ndërkombëtare Kuizi evropian i parave. Ky kuiz është projekt i Federatës bankare evropiane, për edukimin financiar të nxënësve të grupmoshës prej 13 deri 15 vjet.

Kuizi evropian i parave zhvillohet në fy faza:
– e para janë garat kombëtare në secilin vend,
– ndërsa faza e dytë është finalja evropiane në të cilën do marrin pjesë fituesit e garave kombëtare.

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut gara nacionale do të mbahet gjatë Javës globale të parave (nga 20 deri më 26 mars të vitit 2023) në gjuhën Maqedonishte dhe gjuhën Shqipe, në dy rrethe:

rrethi i parë: garë online për përzgjedhjen e 3 ekipeve më të mira;
rrethi i dytë: 3 ekipet më të mira garojnë me prezencë fizike për titullin kampion nacional.

Ekipi i dy nxënësve më të mirë do të përfaqësojë vendin tonë në finalen evropiane e cila do të mbahet më 16 Maj të vitit 2023 në Bruksel, Mbretëria Belge. Çdo ekip do të garojë në gjuhën e tij amtare. Federata bankare evropiane do t’u ndajë çmime në para shkollave të cilat do të fitojnë vendin e parë, të dytë dhe të tretë.

Garat do të realizohen përmes aplikacionit të veçantë elektronik për këtë qëllim Kahut (Kahoot!), e cila është platformë edukative në bazë të lojës.

U bëhet thirrje të gjitha shkollave të interesuara fillore dhe të mesme që të paraqesin klasat për pjesëmarrje në garën kombëtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, jo më vonë se deri më 17 shkurt të vitit 2023, në faqen e internetit të Asociacionit Bankar të Maqedonisë: www.mba.mk, ose në adresën elektronike: info@mba.mk

Gjatë kësaj, duhet të merret parasysh për si në vijim:

  • Nxënësit garojnë në ekipe prej dy personave;
  • Çdo shkollë fillore ose e mesme mund të paraqet klasa të numërta dhe secila klasë mund të paraqet ekipe të numërta;
  • Nxënësit duhet të jenë të grupmoshës prej 13 deri 15 vjet, me datë të lindjes jo më vonë se deri më 15.05.2007;
  • Së bashku me të dhënat për klasat, duhet të dorëzohen të dhëna për arsimtarët/profesorët nën mentorimin e të cilëve do të zhvillohet përgatitja.

Materialet edukative të nevojshme për pjesëmarrësit nga Republika e Maqedonisë së Veriut për përgatitje për garën nacionale dhe finalen evropiane, si dhe më shumë informata për Kuizin evropian të parave janë të qasshme në faqen e internetit në vijim: mba.mk и efb.eu.

Mbështetur nga:
Ministria e arsimit dhe shkencës e RMV-së
Ministria e financave e RMV-së


niksa

About niksa