НАЈДОБРИ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2023 ГОДИНА

Традиционално, по повод Светскиот ден на штедење 31. октомври нашите членки – банките, штедилниците Клириншката куќа КИБС и Македонското кредитно биро номинираат службеници со постигнати особени резултати во нивната работа

Ова големо признание во 2023 година го добија:

1. Комерцијална банка АД Скопје

 • Зорица Колева
 • Владимир Георгиевски
 • Оливер Крџев

2. Стопанска банка АД Скопје

 • Емилија Кебакоски
 • Елена Головодовска Милевска
 • Душко Ристовски

3. НЛБ банка АД Скопје

 • Елеонора Христова
 • Ирена Апостолоска
 • Милош Петрушевиќ

4. Шпаркасе банка Македонија АД Скопје

 • Данијела Јовческа
 • Марија Танаскоска
 • Никола Горгиевски

5. Халк банка АД Скопје

 • Олгица Крцева
 • Есра Селими
 • Севиме Ахмети

6. Прокредит банка АД Скопје

 • Надица Димитриева
 • Марија Kљонкова

7. Универзална инвестициона банка АД Скопје

 • Бјанка Узуноска
 • Виолета Стојановска

8. Стопанска банка АД Битола

 • Слободанка Ѓоргијовска

9. Развојна банка на Република Северна Македонија АД Скопје

 • Нагип Тахири
 • Марија Чичаковска

10. Централна кооперативна банка АД Скопје

 • Јасмина Илијоска 

11. ТТК банка АД Скопје

 • Марија Чадиковска

12. Силк роуд банка АД Скопје

 • Даница Исаевска

13. Капитал банка АД Скопје

 • Поли Сибиновска

14. Штедилница Можности ДОО Скопје

 • Биљана Шурбевска

15. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје

 • Ангелина Доневска

16. Клириншка куќа КИБС АД Скопје

 • Драган Стоимановски
 • Ивана Мрчковиќ

17. Македонско кредитно биро АД Скопје

 • Александар Додевски
niksa

About niksa