Шеснаесета седница на Собранието на Македонска банкарска асоцијација

На својата шеснаесета седница, одржана на 12.02.2020 година, Собранието на Македонската Банкарска Асоцијација ги прифати Завршната сметка и Извештајот за работа за 2019 година на Македонската банкарска асоцијација.

На седницата присуствуваа и претседавачите на Комисиите кои ги презентираа реализираните и иднините активности на Комисиите за 2020 година кои беа прифатени од страна на Собранието на Македонскатa банкарска асоцијација.

niksa

About niksa