Повторно претставник на нашата земја е европски вицешампион на Европскиот квиз на парите

Христијан Андовски од Велес го освои второто место на годинешното издание на најголемото европско натпреварување во сферата на финансиската едукација

На најголемото европско натпреварување во сферата на финансиската едукација, вторпат по ред се случи голем успех за нашата земја. Европската банкарска федерација (ЕБФ) ги објави победниците на годинешното издание на европското финале на Европскиот квиз на парите и соопшти дека европски вицешампион е Христијан Андовски од средното училиште „Коле Неделковски“ од Велес. Првото место го освои претставник на Шпанија, додека третопласирани се претставници на Чешка.

Минатата година, кога нашата земја за првпат учествуваше во Европскиот квиз на парите, европски вицешампиони беа Викторија Панова и Марко Инѓилизов од гимназијата „Кочо Рацин“ од Велес, коишто претходно беа победници на националниот натпревар. Повторувањето на успехот на европско ниво од страна на младиот велешанец Андовски, уште еднаш потврдува дека интензивното вложување во финансиската едукација на младите од земјата, веќе дава видливи резултати, како преку интересот на младите за стекнување знаења во областа на финансиите, така и преку подигнување на нивото на нивната финансиска писменост. Дополнителен показател за ова е и тоа што годинава, во големото европско финале на Европскиот квиз на парите, најбројни беа претставниците на нашата земја.

Инаку, Андовски ја имаше искористено можноста што годинава ЕБФ ја даде заради глобалните околности со пандемијата на ковид-19, во финалето на Европскиот квиз на парите, преку онлајн-пристап да можат да учествуваат сите заинтересирани, вклучително и учениците коишто претходно не учествувале во националните натпреварувања. Второто место во Европа, тој го освои во конкуренција на голем број натпреварувачи од 28 држави. Според податоците на ЕБФ, во европски рамки, преку онлајн-платформата Кахут (Kahoot!), оваа година, бројот на учесници на Европскиот квиз на парите е значајно поголем во споредба со минатата година.

Учеството на нашата земја на Европскиот квиз на парите го организира Македонската банкарска асоцијација (МБА) во соработка со Народната банка и Комисијата за хартии од вредност, со поддршка од Министерството за финансии и Министерството за образование и наука. За претстојниот период се планираат и други заеднички активности во сферата на финансиската едукација, прилагодени на можностите во текот на пандемијата на ковид-19.


Përsëri nënkampion evropian i Kuizit evropian të parave është përfaqësuesi i vendit tonë

Hristijan Andovski nga Velesi e fitoi vendin e dytë në edicionin e këtij vitit të garimit më të madh evropian në sferën e edukatës financiare

Në garën më të madhe evropiane në sferën e edukatës finanicare, për herë të dytë rradhazi ndodhi një sukses i madh për vendin tonë. Federata bankare evropiane (FBE) i publikoi emrat e edicionit të sivjemë të finales evropiane të Kuizit evropian bankar dhe kumtoi se nënkampion evropian është Hristijan Andovski nga shkolla e mesme „Kole Nedellkovski“ nga Velesi. Vendin e parë e fitoi përfaqësuesi nga Spanja, ndërsa në vendin e tretë janë përfaqësuesit nga Çekia.

Vitin e kaluar, kur vendin ynë për herë të parë morri pjesë në Kuizin evropian të parave, nënkampionë evropian ishin Viktorija Panova dhe Marko Ingjilizov nga gjimnazi „Koço Racin“ nga Velesi, të cilët paraprakisht ishin fitues në garën kombëtare. Përsëritja e suksesit në nivel evropian nga ana e të riut nga Velesi, Andovski, edhe një herë konfirmon se investimi intensiv në edukatën financiare të të rinjve nga vendi, tanimë jep rezultate evidente, si përmes interesit të të rinjve për zotërimin e diturive nga sfera e financave, poashtu edhe përmes ngritjes së nivelit të arsimimit financiar. Indikator plotësues për këtë është që edhe këtë vit, në finalen e madhe evropiane të Kuizit evropian të parave, më të numërtit ishin përfaqësuesit nga vendi ynë.

Përndryshe, Andovski e shfrytëzoi mundësinë që këtë vit FBE—ja e dha për shkak të rrethanave globale me pandeminë e COVID-19, që në finalen e Kuizit evropian të parave, përmes online-qasjes mund të marrin pjesë të gjithë të interesuarit, përfshirë edhe nxënësit të cilët paraprakisht nuk kanë marrë pjesë në garimet kombëtare. Vendin e dytë në Evropë, Andovski e fitoi në konkurrencë të një numri të madh garues nga 28 shtete. Sipas të dhënave të FBE-së, në korniza evropiane, përmes online-platformës Kahut (Kahoot!), këtë vit, numri i pjesëmarrësve në Kuizin evropian të parave është konsiderushëm më i madh në krahasim me vitin e kaluar.

Pjesëmarrjen e vendin tonë në Kuizin evropian të parave e organizoi Asociaconi bankar maqedonas (MBA)në bashkëpunim me Bankën popullore dhe Komisionin e letrave me vlerë, me mbështetje të Ministrisë së financave dhe Ministrisë për arsim dhe shkencë. Për periudhën që vijon planifikohen edhe aktivitete të tjera të përbashkëta në sferën e edukatës financiare, të adaptuara ndaj mundësive gjatë pandemisë së COVID-19.

niksa

About niksa