Подготвителна средба на МБА, НБ и КХВ со учениците и менторите

Рекордни 84 основни и средни училишта пријавени за Европскиот квиз на пари

Денес Македонската банкарска асоцијација во соработка со Народната банка и Комисијата за хартии од вредност одржа виртуелен настан на кој пријавените ученици и нивните ментори беа запознати со текот на овогодинешниот национален и финален натпревар на Европскиот квиз на пари. Нашата земја по петти пат е дел од овој значаен проект на Европската банкарска федерација, наменет за финансиска едукација на учениците од 13 до 15 години. На работната средба менторите од 84 основни и средни училишта од нашата земја, најмногу досега, и нивните ученици од 177  класови беа запознаени со сите аспекти на натпреварот.

Претставниците од Народната банка и Комисијата за хартии од вредност дадоа краток осврт на едукативните материјали, а беше спроведена и кратка вежба на електронската платформа „Кахут“, преку која ќе се одвива натпреварот.

Националниот натпревар ќе биде во два круга: во првиот кој ќе се одржи виртуелно ќе се одберат најдобрите 3 тима, додека во вториот 3-те најдобри тима ќе се натпреваруваат во живо за титулата национални шампиони. Првиот круг ќе се одржи на 20 март, а финалниот круг на кој ќе ги дознаеме двајцата ученици коишто ќе ја  претставуваат нашата земја на европското финале ќе се одржи на 24 март 2023 година.

Оваа година, по 3-годишен прекин на дружбата на националните шампиони поради пандемијата, повторно победничкиот тим заедно со нивниот ментор на 15 и 16 мај 2023 година  ќе патуваат во Брисел, Белгија, каде ќе ги тестираат своите знаења со победниците од другите земји на големото европско финале.


Takimi përgaditor i SHBM, BP dhe KLV-së me studentët dhe mentorët

Rekord 84 shkolla fillore dhe të mesme të paraqitura në Kuizin Evropian të Parasë

Sot, Shoqata e Bankave të Maqedonisë në bashkëpunim me Bankën Popullore dhe Komisionin për Letra me Vlerë mbajtën një ngjarje virtuale, në të cilën studentët e paraqitur dhe mentorët e tyre u njohën me zhvillimin e konkursit kombëtar dhe final të Kuizit Evropian të Parasë të këtij viti. 

Vendi ynë për të herë të pestë është pjesë i këtij projekti të rëndësishëm të Federatës Evropiane Bankare, i destinuar për edukimin financiar të nxënësve prej 13 deri 15 vjeç.

Në takimin e punës mentorët nga 84 shkolla fillore dhe të mesme nga vendi ynë, më së shumti deri tani, dhe nxënësit e tyre nga 177 paralele u njohën me të gjitha aspektet e konkursit. Përfaqësuesit nga Banka Popullore dhe Komisioni i Letrave me Vlerë bënë një analizë të shkurtë të materialeve edukative, si dhe u zhvillua një ushtrim i shkurtër në platformën elektronike “Kahut”, përmes së cilës do të mbahet konkursi.

Gara kombëtare do të jetë në dy raunde: në të parin që do të zhvillohet virtualisht do të zgjedhen 3 skuadrat më të mira, ndërsa në të dytin tri skuadrat më të mira do të garojnë live për titullin e kampionëve kombëtar.

Raundi i parë do të mbahet me 20 mars, ndërsa raundi final, ku do të njohim dy studentet të cilët do të përfaqësojnë vendin tonë në finalen evropiane do të mbahet me 24 mars 2023.

Këtë vit, pas një ndërprerje 3 vjeçare të shoqatës së kampionëve kombëtar për shkak të pandemisë, përsëri ekipi fitues bashkë me mentorin e tyre më 15 dhe 16 maj 2023 do të udhëtojnë në Bruksel, Belgjikë, ku do t’i testojnë njohuritë e tyre me fituesit nga vendet tjera në finalen e madhe evropiane.

niksa

About niksa