Најдобрите од првиот круг на Европски квиз на пари 2023

Денес, на првиот ден од Глобалната недела на пари, се одржа првиот круг од националниот натпревар за Европскиот квиз на пари, каде од над 1000 пријавени ученици беа избрани трите најдобри тимови во нашата држава.

Најголем успех на натпреварот имаа: Кирил Китевски и Кристијан Лазароски од ООУ “Мите Богоевски” – Ресен со менторката Соња Стрезовска, Благоја Трајчески и Теодора Трпоска од СОЕУ “Јане Сандански” – Битола со менторката Билјана Кочовска и Никола Павловски и Дарија Јакимовска од ОУ “Гоце Делчев” – Илинден,  со менторката Данче Нацевска.

Тие ќе се пресметаат во вториот финален круг, кој ќе се одржи на 24.03.2023 година, последниот ден од Глобалната недела на пари. Победничкиот тим ќе ја претставува нашата земја на европското финале, на 16-ти мај во Брисел, Белгија.

Нашата држава по петти пат учествува на Европски квиз на пари – проект на Европската банкарска федерација наменет за финансиска едукација на учениците од 13 до 15 години, што кај нас го организира Македонската банкарска асоцијација во соработка со Народната банка на Република Северна Македонија и Комисијата за хартии од вредност.


Më të mirët nga rrethi i parë i Kuizit Evropian i Parasë 2023

Sot, në ditën e parë të Javës globale të parave, u mbajt rrethi i parë i garës kombëtare të Kuizit Evropian të Parasë, ku nga mbi 1000 nxënës të paraqitur, u përzgjodhën tre ekipet më të mira në vendin tonë.

Suksesin më të madh në garën e kishin: Kiril Kitevski dhe Kristijan Llazaroski nga SHFK “Mite Bogoevski” – Resnjë me mentoren Sonja Strezovska, Bllagoja Trajçeski dhe Teodora Trposka nga SHMKE “Jane Sandanski” –  Manastir me mentoren Biljana Koçovska dhe Nikolla Pavllovski dhe Darija Jakimovska nga SHF “Goce Delçev” – Ilinden, me mentoren Dançe Nacevska.

Ata do të garojnë në rrethin e dytë final, i cili do mbahet më datë 24.03.2023, ditën e fundit të Javës globale të parave. Ekipi fitues do e përfaqësojë vendin tonë në Finalen Evropiane, më 16 Maj në Bruksel, Belgjikë.

Shteti ynë për herë të pestë merr pjesë në Kuizin Evropian të Parasë – projekt i Federatës Bankare Evropiane i destinuar për edukim financiar të nxënësve të moshës prej 13 deri 15 vjet, që tek ne e organizon Asociacioni Bankar i Maqedonisë në bashkëpunim me Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komisionin e Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

niksa

About niksa